พระราชสำนัก

องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำฯ จ.ขอนแก่น

26 พ.ย. 2564

16 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น


วันนี้ ที่โครงการฝายห้วยโสกรัง พร้อมระบบส่งน้ำบ้านอีโล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมทั้งนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี รองประธานกรรมการฯ และคณะ ไปติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โครงการฝายห้วยโสกรัง พร้อมระบบส่งน้ำ


ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม รับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร ทำให้ราษฎรบ้านอีโล หมู่ที่ 5 ตำบลแวงน้อย จำนวน 150 ครัวเรือน มีน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตร และอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ อีกทั้งยังสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตร ในฤดูฝน และฤดูแล้งได้ 200 ไร่


ในช่วงบ่าย องคมนตรี และคณะ ไปติดตามการดำเนินงานโครงการขุดลอกแก้มลิงบึงละหานนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแวงน้อย ซึ่งเกิดขึ้นจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานไว้เมื่อปี 2539 จากการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ทำให้ราษฎรตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2,000 ครัวเรือน มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ และสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตร ได้ประมาณ 5,000 ไร่ อีกทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา ให้ชุมชนมีอาหารโปรตีนไว้บริโภค รวมทั้งมีอาชีพประมงเพิ่มอีกด้วย

ข่าวยอดนิยม