พระราชสำนัก

พระองค์เจ้าสิริภาฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์

17 พ.ย. 2564

15 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2564 ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ จังหวัดเชียงใหม่


วันนี้ เวลา 19 นาฬิกา 13 นาที พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปยังวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2564 ซึ่งวัดแห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2522 โดยพระครูวรเวทย์ วิสิฐ หลวงปู่ครูบาธรรมชัย ธัมมะชโย เจ้าอาวาสวัดทุ่งหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ที่เดินธุดงค์ปักกลดบริเวณบ่อน้ำทิพย์ ที่สามารถใช้รักษาโรคได้


ทั้งนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ขณะทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เสด็จไปทรงศึกษาศิลปกรรมล้านนา และทรงเยี่ยมชมวัด ซึ่งทอดพระเนตรเห็นว่า วัดมีสภาพทรุดโทรม จึงมีพระศรัทธาที่จะบูรณะ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเป็นการนำความรู้ด้านศิลปะที่ทรงศึกษา มาใช้จรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง โดยทรงร่วมกับพระอาจารย์ และช่างกรมศิลปากร ออกแบบบูรณะวิหาร ให้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานศิลปกรรมท้องถิ่นแบบล้านนา ,ออกแบบและวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง เกี่ยวกับบทพระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักพุทธศาสนา ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และให้ข้อคิดต่อการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันได้ดี รวมทั้งภาพพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


นอกจากนี้ยังทรงออกแบบพระประธานวิหาร ที่ทรงสร้างถวายเป็นพระราชกุศล ในปี 2553 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน นามพระพุทธรูปนี้ว่า "พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต" ต่อมาในปี 2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ประดิษฐานภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ


ปัจจุบัน วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ มีพระอธิวัฒน์ รตนวัณโณ เป็นเจ้าอาวาส และมีพระสงฆ์จำพรรษา 5 รูป ในการนี้ประทานเงินแก่นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับใช้ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในจังหวัดด้วย

ข่าวยอดนิยม