พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานวันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2564

17 พ.ย. 2564

38 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานวันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2564


วันนี้ เวลา 12 นาฬิกา 33 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง โรงเลี้ยงนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก ทรงเปิดงานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2564 โอกาสนี้ พระราชทานเกียรติบัตร แก่ผู้แทนสถาบันการศึกษา และนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลโครงงานวิจัยดีเด่น


สำหรับนิทรรศการวิชาการครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2564 เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ และนักเรียนนายร้อย สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ โดยใช้กระบวนการวิจัย ในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบัน กองทัพบก และประเทศชาติ อีกทั้งส่งเสริมให้นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่สนใจ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ การนำเสนอผลการวิจัย และองค์ความรู้ใหม่ๆ โดยได้รับความร่วมมือ จากสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน ทั้งในและนอกกระทรวงกลาโหม ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ผลงานทางด้านวิชาการ และผลงานการวิจัย จำนวน 27 หน่วยงาน แบ่งเป็น 5 ส่วน ได้แก่ โครงการวิจัยและผลงานวิชาการของอาจารย์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า , ศูนย์วิจัยสหวิทยาการ เฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า , ผลงานและงานวิจัยของสถาบันภายในกระทรวงกลาโหม


และผลงานของสถาบันภายนอก รวมถึงโครงงานของนักเรียนนายร้อย รวม 82 ผลงาน อาทิ เครื่องตรวจจับควันในห้องน้ำ แจ้งเตือนผ่าน Line Notify นํามาใช้ในการตรวจจับควัน ที่เกิดจากพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ หรือควันที่เกิดจากอัคคีภัย , เครื่องวัดชีพจรและความเข้มข้น ของออกซิเจนในเลือดอย่างง่าย ราคาประหยัด สามารถใช้งานได้จริง และลดค่าใช้จ่ายของกองทัพ , โครงการวิจัยและพัฒนาระบบเฝ้าตรวจแจ้งเตือน พื้นที่ชายแดนภาคตะวันตก และตะวันออก เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรม ข้ามชาติ ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย และการแพร่ระบาดของโรค โดยนําผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีอยู่เดิม มาพัฒนาต่อยอด อาทิ โครงการรั้วไร้สาย, โครงการกล้องเฝ้าตรวจและลาดตระเวน , โครงการเรือไร้คนขับ สําหรับลาดตระเวนตรวจการณ์ทางทะเล และต้นแบบกล้องวัดอุณหภูมิมนุษย์ ด้วยการประมวลผลภาพดิจิทัล จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 การประยุกต์ใช้กล้องเว็บแคมสําหรับตรวจวัดอุณหภูมิ จะช่วยให้ในพื้นที่ ที่มีเครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิอยู่จํากัด สามารถขยายพื้นที่ การตรวจคัดกรองผู้ป่วยในเบื้องต้นได้เพิ่มขึ้น

ข่าวยอดนิยม