พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตรการดำเนินงานของ โรงเรียนกำเนิดวิทย์

16 พ.ย. 2564

78 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการดำเนินของ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ และทรงเปิดอาคารศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ของบริษัท สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง


วันนี้ เวลา 12.52 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ตั้งอยู่ภายในบริเวณวังจันทร์วัลเล่ย์ ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานด้านวิชาการของนักเรียน ซึ่งเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วจำนวน 4 รุ่น รวม 280 คน โดยไปศึกษาต่อทางด้านสะเต็มศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศจำนวน 174 คน ปัจจุบันมีนักเรียน 216 คน และบุคคลากรทางการศึกษา 83 คน


นอกจากนี้ มีผลงานวิจัยที่ได้จดอนุสิทธิบัตรจำนวน 2 เรื่อง จดสิทธิบัตร 1 เรื่อง และตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง , และผลงานวิจัยของนักเรียนที่ได้รับรางวัล Grand Award รางวัลที่ 1 สาขา Computational Biology and Bioinformatics จากเวทีประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 71 ระดับโลก


โอกาสนี้ ทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระพุทธมหาปารมีนุภาพพิสุทธิ์อนุตตรสังคามวิชัย ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียน และทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ หอพระโรงเรียนกำเนิดวิทย์ สำหรับ"พระพุทธมหาปารมีนุภาพพิสุทธิ์อนุตตรสังคามวิชัย" มีความหมายว่า "พระผู้ชนะมารด้วยอานุภาพพระบารมีอันบริสุทธิ์ยิ่ง" เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องเนื้อสำริด ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ผสมผสานระหว่างศิลปะยุคสุโขทัยตอนปลายและอยุธยาตอนต้น


ส่วนหอพระประจำโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เป็นลักษณะของสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ มีความเรียบง่ายและทันสมัยสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังห้องปฏิบัติการศิลปะ ทอดพระเนตรผลงานศิลปะของนักเรียน อาทิ Automata kit เป็นงานศิลปะผสมผสานกับกลไกทางวิศวกรรม , ภาพพิมพ์ และรูปหล่อ


เวลา 14.17 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ของบริษัท สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นภายใต้เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม มีเป้าหมายสำคัญ


อาทิ เป็นสนามทดสอบที่ทันสมัย สำหรับพัฒนา และทดสอบงานวิจัย ทั้งด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม เทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยี ด้านพลังงานแห่งอนาคต , เป็นพื้นที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีสู่การใช้งานจริง เชิงพาณิชย์ และส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วมสร้างระบบนิเวศทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการนี้ ทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดรนเพื่อการเกษตร รุ่นเจ้าเอี้ยง ซึ่งเป็นนวัตกรรมของบริษัท เออาร์วี ในเครือปตท.สผ.เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฉีดพ่นปุ๋ย ลดเวลาการทำงาน และค่าใช้จ่าย รวมทั้งเพิ่มผลผลิต มีจุดเด่นคือ สมองกล หรือ Flight controller ที่ออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน


จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี โรงงานต้นแบบของปตท.สผ. และพันธมิตร อาทิ โครงการวิจัยด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม , เทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์พัฒนาทุ่นรักษ์ทะเล เป็นการพัฒนาทุ่น เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกด้านคุณภาพน้ำของท้องทะเลไทย


โดยร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการศึกษา วิจัย ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางทะเลให้เหมาะสม เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพใต้ท้องทะเล , หุ่นยนต์ Nautilus ซ่อมบำรุงท่อใต้ทะเลเครื่องแรกของโลก เพื่อซ่อมบำรุงท่อก๊าซที่เกิดการกัดกร่อน ไม่ให้ไหลรั่วซึมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเล โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ ADIPEC Awards 2020 ในงานนิทรรศการและการประชุมด้านน้ำมันและก๊าซธรรมชาติระดับโลก


และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้พัฒนาหุ่นยนต์ CARA (คาร่า) เพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในการนำส่งเวชภัณฑ์และอาหาร , พัฒนาหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา อัตโนมัติด้วยแสงยูวี รวมถึง เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ และกล่องทำหัตถการแรงดันลบ เพื่อลดความเสี่ยงให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โดยใช้ในโรงพยาบาลสนามครบวงจรของกลุ่มปตท.

ข่าวยอดนิยม