พระราชสำนัก

องคมนตรี ร่วมประชุม คกก.อำนวยการ โครงการพัฒนาระบบ BIG DATA ของมูลนิธิโครงการหลวง

11 พ.ย. 2564

47 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรีประชุมหารือความร่วมมือ และสนับสนุนทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการพัฒนาระบบ BIG DATA ของมูลนิธิโครงการหลวง


วันนี้ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมประชุมหารือความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่มีการจัดตั้ง ศูนย์ความร่วมมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเมื่อปี 2545 เพื่อสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง ภายใต้แผนงานด้านพลังงาน วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม โดยได้ร่วมพัฒนาด้านเครื่องจักร ที่มีความจำเพาะ พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิต และเพิ่มมูลค่าการผลิต ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม อาทิ การผลิตฟักทองคุณภาพ , การใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ กำจัดโรคในผักกาดหอมห่อ , การจัดการมอดเจาะผลกาแฟ โดยไม่ใช้สารเคมี และยังก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ อาทิ เครื่องปั่นตัวอย่างพืช , เครื่องกี่ทอเอวกึ่งอัตโนมัติ ซึ่งที่ประชุมยังมีการกำหนด กรอบความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาออกแบบ งานหัตถกรรมชนเผ่าร่วมสมัย และการวิจัยด้านการตลาด เพื่อยกระดับหัตถกรรมชนเผ่า


นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชในระบบเกษตรอัจฉริยะ การวิจัยด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ในระดับชุมชน การพัฒนาต้นแบบเครื่องจักรกลขนาดเล็ก การวิจัยระบบจัดเก็บวิเคราะห์ และการเข้าถึงข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ BIG DATA รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีในงานหัตถกรรมที่ครบวงจร เพื่อสร้างอาชีพที่มั่นคง ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ และฟื้นฟู ศิลปหัตถกรรมชนเผ่าให้ยั่งยืน


และในช่วงบ่าย องคมนตรีเดินทางไปยัง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร โครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อมอบโล่ที่ระลึก แก่คณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวงที่ครบวาระ รวมทั้งบุคลากรที่เกษียณอายุ พร้อมกันนี้ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บวิเคราะห์ และการเข้าถึงข้อมูลขนาดใหญ่ (BIG DATA) ของมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 1/2565 ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ , คณะกรรมการกิจการ การกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ , สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รวมทั้งมหาวิทยาลัยอีก 5 แห่ง เพื่อเตรียมเก็บรวบรวมข้อมูลสำคัญ ในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากโครงการหลวง


โดยจะมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้สนับสนุนการจัดสร้าง DATA CENTER ที่เป็นระบบบริหารจัดการข้อมูล ที่มีความปลอดภัย และทันสมัย โดยมีเป้าหมายให้เป็นคลังข้อมูลการพัฒนาพื้นที่สูงที่สำคัญของประเทศในอนาคต และเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่าย กับหน่วยงานภายนอก ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาในภาพรวมของประเทศได้ในอนาคต รวมทั้งสนับสนุนการเป็นสถาบันการเรียนรู้ โครงการหลวงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

ข่าวยอดนิยม