พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน

09 พ.ย. 2564

60 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นวันสุดท้าย


วันนี้ เวลา 09.50 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ซึ่งกองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดถวาย เสด็จพระราชดำเนินไปยัง ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่เหลอ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ โดยศูนย์การเรียนฯ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2557 สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 71 คน


ปัจจุบันในพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และน้ำดื่มไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีแผนดำเนินการปรับปรุงฝายห้วยม่วง พร้อมระบบส่งน้ำ และก่อสร้างบ่อเก็บน้ำเพิ่มเติม 2 แห่ง เมื่อแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งน้ำให้แก่สัตว์ป่า และหน่วยพิทักษ์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน


รวมถึงแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภค-บริโภค ของศูนย์การเรียนฯ และหมู่บ้านแม่เหลอ นอกจากนี้ ศูนย์การเรียนฯ ยังประสบปัญหาด้านการคมนาคมช่วงฤดูฝน เนื่องจากตั้งอยู่ติดลำธารแม่เหลอ หากมีฝนตกหนัก น้ำจะหลากส่งผลให้นักเรียน ไม่สามารถข้ามลำธารได้ จึงแก้ปัญหาด้านการเรียน โดยการสอนเสริมชดเชยช่วงที่ต้องปิดศูนย์การเรียนฯ


ในการนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ สหกรณ์ , ห้องพยาบาล , ห้องสมุด , การเรียนการสอนระดับอนุบาลและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การสนับสนุนการอบรบครูเพื่อเพิ่มทักษะการสอน รวมถึงดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาครู นักเรียน และชุมชนโดยรอบ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน


นอกจากนี้ ปราชญ์ชาวบ้าน ได้เข้ามาสอนการทำย่ามและจักสาน เนื่องจากนักเรียนและคนในชุมชน เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่วนสำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง เข้ามาส่งเสริมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ได้แก่ กล้วยฉาบและไข่เค็ม


โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักและพันธุ์สัตว์ สำหรับใช้ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในปีการศึกษา 2561 ศูนย์การเรียนฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 จากการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ


ส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น สามารถเรียนรู้จริงจากการลงมือปฏิบัติ มีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โดยนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาทุกคน


เวลา 12.44 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าของ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลางิ้ว อำเภอแม่ลาน้อย ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวา เปิดการเรียนการสอนเมื่อปี 2525 ซึ่งได้พระราชทานโครงการพัฒนาเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ให้แก่โรงเรียนและชุมชน และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมกับทรงเยี่ยมราษฎรครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 5 ก่อให้เกิดการร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ปัจจุบันมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ จำนวน 7 คน กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี


อาทิ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน 9 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพครู


วันนี้ มีการสาธิตการจัดการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องหมอกควัน โดยครูให้นักเรียนทำอุปกรณ์วัดค่าฝุ่นละออง และหมอกควันแบบง่าย ๆ แล้วนำไปติดตั้งตามบริเวณต่าง ๆ ในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการสะสมฝุ่นละออง และหมอกควัน


ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ควรหาวิธีดูแลป้องกันตัวเอง ด้านกิจกรรมส่งเสริมวิชาชีพนักเรียน มีการนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาสอนนักเรียนทอผ้า และปักผ้า มีการรวมกลุ่มของสตรีในชุมชนกว่า 40 คน ทอผ้าลายน้ำไหลออกจำหน่าย นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้ดำเนินงานตามพระราชดำริ คือ การสานชะลอมใส่ไก่ แบบมีหูหิ้ว โดยปราชญ์ชาวบ้านมาให้ความรู้


โอกาสนี้ ชมรมศิษย์เก่า โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลางิ้ว เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงาน การช่วยพัฒนาโรงเรียน ได้แก่ สนับสนุนงบประมาณสร้างรั้วโรงเรียน สร้างเรือนเพาะชำ และพัฒนาสภาพแวดล้อมโรงเรียน


ซึ่งปัจจุบันมีศิษย์เก่า จำนวน 199 คน สำเร็จปริญญาตรีแล้ว 14 คน สำหรับกิจกรรมสนับสนุน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กรมส่งเสริมการเกษตร สอนแปรรูปอาหารให้นักเรียนและผู้ปกครองด้วยการทำหน่อไม้ถุง และผักกาดดอง ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีมากในโรงเรียน


ในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ ได้พระราชทานสื่อ 60 พรรษาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถม และพระราชทานตู้หนังสือ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เพื่อให้ศิษย์เก่าได้ยืมอ่าน ในกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ให้รุ่นพี่อ่านหนังสือหน้าเสาธงให้รุ่นน้องฟัง และโรงเรียนยังให้รางวัล แก่ผู้เข้ามาใช้ห้องสมุดมากที่สุดในแต่ละเดือน


ตลอดจนพัฒนาสถานศึกษา เป็นศูนย์บริการความรู้ สอนให้คนในชุมชนปลูกพืชผักบริโภครวม 35 ครัวเรือน รวมทั้งยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เปตองชายคู่ จากการแข่งขันกีฬานักเรียนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนด้วย

ข่าวยอดนิยม