พระราชสำนัก

องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ จ.สระแก้ว

08 พ.ย. 2564

16 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดสระแก้ว


วันนี้ ที่ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง พร้อมคณะอนุกรรมการฯ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไป ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพื้นที่ภาคกลาง จำนวน 16 โครงการ ที่ผ่านมาสามารถขับเคลื่อนโครงการไปแล้ว 10 โครงการ มีโครงการที่แล้วเสร็จ และสร้างประโยชน์แก่ราษฎร


อาทิ โครงการก่อสร้างฝาย และขุดสระเก็บน้ำบริเวณบ้านภูไทร อันเนื่องจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี , โครงการฝายทดน้ำวังครกพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ในพื้นที่ภาคกลาง มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งสิ้น 808 โครงการ โดยจังหวัดสระแก้ว มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 104 โครงการ พร้อมกันนี้องคมนตรี ยังติดตามสถานการณ์น้ำ และภาพรวมการดำเนินงานของโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วด้วย


ในตอนบ่าย องคมนตรี พร้อมคณะ ไปติดตามและรับทราบแนวทางการบริหารจัดการน้ำ ของโครงการอ่างเก็บน้ำแซร์ออฯ อำเภอวัฒนานคร เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรอย่างทั่วถึง พร้อมกับไปเยี่ยมชมพื้นที่บ้านนายย่อม เงินหล่อ เกษตรกร ตำบลแซร์ออ ซึ่งได้รับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำแซร์ออฯ ที่เริ่มดำเนินการในปี 2561 มีขนาดความจุ 2.09 ล้านลูกบาศก์เมตร ได้การสนับสนุนงบประมาณ จากคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ปัจจุบันเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับอุปโภค - บริโภค และการเกษตร ให้แก่ราษฎรตำบลแซร์ออ จำนวน 489 ครัวเรือน และเพิ่มพื้นที่ชลประทานในช่วงฤดูฝน จำนวน 4,740 ไร่ และช่วงหน้าแล้ง จำนวน 898 ไร่

ข่าวยอดนิยม