พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดชูจิตธรรมาราม จ.อยุธยา

04 พ.ย. 2564

30 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดชูจิตธรรมาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


วันนี้ เวลา 13.53 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดชูจิตธรรมาราม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมูลนิธิมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อถวายปัจจัยสมทบค่าภัตตาหาร และเป็นทุนการศึกษา ของพระภิกษุสงฆ์และสามเณร ตลอดจนบำรุงวัดให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป


วัดชูจิตธรรมาราม เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ในมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เป็นทั้งพระอาราม และสถานที่ศึกษาของพระสงฆ์และสามเณร จากทั่วทุกภาคของประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่พระสงฆ์และสามเณร สร้างศาสนทายาทที่มีคุณภาพต่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย เริ่มเปิดรับพระสงฆ์และสามเณร เข้าศึกษามาตั้งแต่ปี 2516


ปัจจุบันเปิดสอนพระปริยัติธรรม แผนกนักธรรมบาลี แผนกสามัญ ทั้งในระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนได้ขยายการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรศาสนศาสตร์บัณฑิต เมื่อปี 2526 และในปีการศึกษา 2549 ได้เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต และเปิดการศึกษาภาคสมทบระดับปริญญาโท สำหรับคฤหัสถ์ ชาย หญิง ในวันเสาร์และวันอาทิตย์


ซึ่งได้รับความสนใจ มีผู้มาสมัครเรียนเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า ทางวิชาการชั้นสูงเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และเป็นสถานที่อบรมในด้านการปฏิบัติธรรม


ปัจจุบัน มีพระราชวัชราภรณ์ เจ้าคณะภาค 1-2-3 ธรรมยุต เป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 214 รูป ซึ่งได้รับการสนับสนุน ด้านภัตตาหาร อุปกรณ์การศึกษาจากมูลนิธิมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย และพุทธศาสนิกชนทั่วไป รวมทั้งด้านการรักษา พยาบาลจากมูลนิธิสิรินธร


โดยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สถานพยาบาลมูลนิธิสิรินธร ได้ให้บริการตรวจคัดกรองพระสงฆ์ สามเณร และประชาชนที่จะเข้ามาในวัดอย่างเคร่งครัด และให้บริการฉีดวัคซีน แด่พระสงฆ์ สามเณร ไปแล้วกว่าร้อยละ 90 ทำให้ไม่มีการแพร่ระบาด และการติดเชื้อโควิด-19 ภายในวัด

ข่าวยอดนิยม