พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชวชิรสุธี ณ วัดศรีสุทธาวาส

03 พ.ย. 2564

27 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชวชิรสุธี ณ วัดศรีสุทธาวาส จังหวัดเลย


วันนี้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชวชิรสุธี ณ วัดศรีสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดเลย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระภัทรธรรมสุธี เป็น พระราชวชิรสุธี ศรีสังฆคณาทร ยติคณิสสร บวรสังฆารามคามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง จังหวัดเลย มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป


พระราชวชิรสุธี นามเดิม สุพัฒน์ ดอกไม้ เกิดเมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม 2494 เมื่ออายุได้ 18 ปี เข้าพิธีบรรพชาที่ วัดบ้านฟากเลย อำเภอวังสะพุง และย้ายมาอยู่กับหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ ที่วัดศรีสุทธาวาส เมื่ออายุครบ 20 ปี จึงอุปสมบท และได้เล่าเรียนศึกษาวิชาทางสายสามัญ จนจบการศึกษาพิเศษมัธยม ควบคู่กับการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ที่โรงเรียนผู้ใหญ่วัดศรีสุทธาวาส สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี จนถึงนักธรรมชั้นเอก และสอบได้เปรียญธรรม 4 ประโยค


พระราชวชิรสุธี นับเป็นพระเถระนักการศึกษา ที่มุ่งปฏิบัติให้ความรู้ และจัดอบรมด้านธรรมะแก่นักเรียน นักศึกษา และยังให้ความสำคัญกับการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและบาลี โดยเปิดสอนในระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง และดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีบริหารทางการศึกษาด้วย นอกจากนี้ ยังเปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาขึ้นภายในวัด ด้วยคุณูปการมากมาย ทำให้พระราชวชิรสุธี ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ในฐานะผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ

ข่าวยอดนิยม