พระราชสำนัก

พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชประดิษฐ์ฯ - วัดมหาธาตุฯ

01 พ.ย. 2564

25 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม และวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์


วันนี้ เวลา 16.46 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เป็นวัดแรก


ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สร้างขึ้นตามธรรมเนียมโบราณราชประเพณี และทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการซื้อที่ดิน ทรงวางแผน และกำหนดศิลปกรรมในวัดด้วยพระองค์เอง ทั้งนี้ เพื่ออุทิศถวายแด่พระสงฆ์คณะธรรมยุติกนิกาย


เนื่องจากเมื่อครั้งทรงผนวช ทรงเป็นหัวหน้านำพระสงฆ์ชำระข้อปฏิบัติ ก่อตั้งคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกายขึ้น พระอารามนี้ จึงนับเป็นพระอารามแรกของคณะสงฆ์ธรรมยุติ และเป็นวัดประจำรัชกาล เสมือนวัดต้นแบบของคณะธรรมยุติกนิกาย โดยมีเสนาสนะสำคัญ อาทิ พระวิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมสีฝุ่นโดยรอบ, ปราสาทพระไตรปิฎก ,ปาสาณเจดีย์ ซึ่งมีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรม กรมศิลปากรจึงประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปี 2492


จากนั้น เสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปยังปราสาทประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 4 ในการนี้ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช


ต่อจากนั้น เวลา 17.21 น. เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นวัดที่ 2 ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร เดิมเป็นวัดราษฎร์ชื่อ วัดสลัก สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท พระอนุชาธิราช ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเป็นวัดตั้งอยู่ระหว่างพระบรมมหาราชวัง และพระราชวังบวรสถานมงคล และได้มีการเปลี่ยนชื่อหลายครั้ง


ต่อมา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใช้เป็นสถานที่สังคายนาพระไตรปิฎก และพระราชทานนามวัดใหม่ว่า "วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรมหาวิหาร" ตามชื่อวัดในกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช


จากนั้นในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ ในการบูรณะปฏิสังขรณ์ พร้อมกับพระราชทานนามว่า "วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์"


วัดแห่งนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรก คือมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตลอดจนเคยเป็นสถานที่พระราชทานเพลิงพระบุพโพเจ้านาย และพระราชทานเพลิงพระศพพระบรมวงศ์ชั้นสูงด้วย

ข่าวยอดนิยม