พระราชสำนัก

'ในหลวง-ราชินี' ทรงถวายผ้าพระกฐินวัดโสมนัสวิหาร และวัดสุทัศนเทพวราราม

31 ต.ค. 2564

52 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดโสมนัสวิหาร และวัดสุทัศนเทพวราราม 


วันนี้ เวลา 16.50 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และเจ้าคุณพระสินีนาฏพิลาสกัลยาณี ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดโสมนัสวิหาร พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร เป็นวัดธรรมยุติกนิกาย ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปี 2396 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและอุทิศเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี พระบรมราชเทวี


เป็นวัดที่มีสีมา 2 ชั้น เช่นเดียวกับวัดมกุฎกษัตริยาราม ภายในพระอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนัง ฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นภาพชุดปริศนาธรรม และภาพพุทธประวัติ นอกจากนี้ ยังมีพระวิหารคต และพระเจดีย์ ที่สร้างต่อเนื่องเป็นกลุ่มเดียวกัน ภายในพระวิหารมีจิตรกรรมฝาผนัง เรื่อง อิเหนา ซึ่งเป็นบทละครที่สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี พระบรมราชเทวี ทรงโปรด ทั้งนี้มีการเปรียบวัดโสมนัสวิหาร เป็น’ทัชมาฮาล’เมืองไทย โดยเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรัก ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ทรงมีต่อสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี พระบรมราชเทวี มีพระสงฆ์จำพรรษา 59 รูป สามเณร 2 รูป


จากนั้น เวลา 17.33 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมที่กำพูพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร แล้วทรงถือสายสูตร ยกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ขึ้นกางกั้นเหนือพระพุทธศรีศากยมุนี พระประธานพระวิหารหลวง โดยปี 2563 วัดสุทัศนเทพวราราม ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต บูรณปฏิสังขรณ์พระพุทธศรีศากยมุนี และพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร กางกั้นเหนือพระพุทธศรีศากยมุนี ที่เกิดความชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา เพื่อธำรงรักษาศิลปกรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป


ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้บูรณปฏิสังขรณ์พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร บูรณปฏิสังขรณ์ปิดทองพระพุทธศรีศากยมุนี ฐานพุทธบัลลังก์และองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมโดยรอบ รวมท้ัง บูรณะปิดทองลายฉลุฝ้าเพดาน และติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในพระวิหารหลวงเพิ่มเติม โดยพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรองค์นี้ เป็นฉัตรพระประธานที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 เมตร 20 เซนติเมตร และมีความสูง 6 เมตร จากนั้น ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธศรีศากยมุนี และภาพพระสุนทรีวาณี แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร


จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังพระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐิน เป็นวัดที่ 2 วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร และเป็นพระอารามหลวง 1 ใน 6 แห่ง ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สถาปนาขึ้นเมื่อปี 2350 โดยตั้งอยู่ในเขตพระนครชั้นใน


เดิมพระราชทานนามว่า ’วัดมหาสุทธาวาส’ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระวิหารขึ้น เพื่อประดิษฐาน ’พระพุทธศรีศากยมุนี’ หรือพระโต ประชาชนจึงเรียกกันว่า ’วัดพระโต’ ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว การก่อสร้างวัดแล้วเสร็จสมบูรณ์ จึงพระราชทานนามวัดว่า ’วัดสุทัศนเทพวราราม’ ซึ่งมีพระอุโบสถที่ได้ชื่อว่ายาวที่สุดในประเทศไทย มีพระสงฆ์จำพรรษา 71 รูป สามเณร 17 รูป

ข่าวยอดนิยม