พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นประธานการประชุม ส.พยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 10

22 ต.ค. 2564

10 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 36 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


วันนี้ เวลา 14.13 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จออกเป็นการส่วนพระองค์ ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุม สภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 36 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมปลายทางที่ห้องประชุมอาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ซึ่งมีระเบียบวาระพิจารณาเรื่องต่างๆ


อาทิ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564 ,ร่างข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของรองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี ,ผลการสรรหาคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ , การเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ


สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ก่อตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์ของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี 2457 ในชื่อของ โรงเรียนการพยาบาล สภากาชาดสยาม เป็นสถาบันแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาการพยาบาลในประเทศไทย ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย


และในปี 2559 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ยกสถานะขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษา และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต เป็นกรณีพิเศษ ให้ใช้ชื่อว่า "สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า


โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย ทรงดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบัน ปัจจุบันได้ดำเนินงานผลิตบุคลากรทางการพยาบาล ให้มีคุณภาพและศักยภาพ

ข่าวยอดนิยม