พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ สัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร และเครื่องยศสมณศักดิ์ ถวายพระราชาคณะ

21 ต.ค. 2564

15 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ สัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร และเครื่องยศสมณศักดิ์ ถวายพระราชาคณะ ตามที่มีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ พัดยศ ผ้าไตร และเครื่องยศสมณศักดิ์ ไปถวายแด่พระพรหมมงคลวัชโรดม ณ วัดจองคำ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา พระเทพปริยัติมงคล เจ้าอาวาสวัดจองคำ พระอารามหลวง และที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมมงคลวัชโรดม สุตาคมปริยัติวิธาน ปรีชาญาณอัคคบัณฑิต ไพศาลศาสนกิจดิลก สาธกธรรมวิจิตร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป ปัจจุบันอายุ 90 ปี พรรษา 70


พระพรหมมงคลวัชโรดม นามเดิม โอภาส หงษ์ อุปสมบทเมื่อปี 2495 ที่วัดหลวง อำเภองาว ต่อมาได้ธุดงค์มาถึงวัดจองคำ ซึ่งรกร้าง จึงได้บูรณะ พัฒนาขึ้นใหม่ และเปิดเป็นสำนักศาสนศึกษาวัดจองคำ เมื่อปี 2536 ทั้งนี้พระพรหมมงคลวัชโรดม ได้ตั้งใจศึกษาพระธรรมคำสอนจนสามารถสอบได้นักธรรมเอก และได้รับปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต ตลอดจนได้รับการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในหลากหลายสาขาวิชา อาทิ ปริญญาพุทธศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา , ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน


จึงนับเป็นพระเถระนักปฏิบัติ และนักพัฒนา ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยผลงานที่สำคัญ คือ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญ ในการส่งเสริมการศึกษาปริยัติธรรม แผนกบาลีที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ จนทำให้วัดจองคำ ได้รับการยกย่อง จากมหาเถรสมาคมให้เป็น "สำนักศาสนศึกษาประจำจังหวัด" รวมทั้งได้รับพระราชทานเสมาธรรมจักร ฝ่ายพระปริยัติธรรม แผนกบาลี และได้รางวัลวัดพัฒนาตัวอย่าง ที่มีผลงานดีเด่น ตลอดจนให้เป็นวัดตัวอย่าง โครงการสวนสมุนไพรภายในวัด


พร้อมกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชวชิรธรรมวิธาน ณ วัดป่าวชิรบรรพต อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์ พระมหาตอง ธัมมวุฑโฒ เป็น พระราชวชิรธรรมวิธาน ปฏิภาณธรรมวิจิตร มหาคณิสสรบวร สังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด พระครูสังฆรักษ์ พระครูสมุห์ พระครูใบฎีกา


พระราชวชิรธรรมวิธาน เกิดเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2492 เข้าอุปสมบทเมื่อปี 2517 จากนั้นได้เริ่มศึกษาพระบาลีพระอภิธรรมเบื้องต้น ที่สำนักวัดเขาพุทธโคดม จังหวัดชลบุรี และได้เข้ามาศึกษาพระปริยัติธรรมที่กรุงเทพมหานคร จนสอบได้เปรียญ 6 เป็นพระเถระที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ และเป็นผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยเป็นอย่างมาก จนเป็นที่ศรัทธา เลื่อมใสแก่พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน เป็นอย่างยิ่ง

ข่าวยอดนิยม