พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงบันทึกเทปวันปิยมหาราช และเสด็จฯ ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ 'ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล'

20 ต.ค. 2564

23 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้


วันนี้ เวลา 9 นาฬิกา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เขตพญาไท ทรงบันทึกแถบวีดิทัศน์ ทรงดนตรีไทย ร่วมกับนักเรียนนายร้อยชมรมดนตรีไทย เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2564


ในการนี้ ทรงระนาดเอกในเพลงโหมโรงรั้วแดงกำแพงเหลือง และเพลงประกอบบทพระราชนิพนธ์ ได้แก่ เพลงอาถรรพ์ 2 ชั้น เพลงน้ำลอดใต้ทราย 2 ชั้น เพลงแขกบรเทศ 2 ชั้น โดยมีนักเรียนนายร้อยชมรมดนตรีไทย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ชั้นปีที่ 1-5 จำนวน 30 นาย ร่วมขับร้อง และบรรเลง ซึ่งจะออกอากาศในวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 หลังข่าวในพระราชสำนัก สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


จากนั้น เวลา 17 นาฬิกา 50 นาที เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลา 3 วัดเทพศิรินทราวาส ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ หม่อมราชวงศ์ ดิศนัดดา ดิศกุล ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม ด้วยโรคติดเชื้อในกระแสโลหิต เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 สิริอายุ 81 ปี


หม่อมราชวงศ์ ดิศนัดดา ดิศกุล เป็นโอรสในหม่อมเจ้า ดิศศานุวัติ ดิศกุล และหม่อมเจ้า ลุอิสาณ์ ดิศกุล เกิดเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2482 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยอินเดียนา (บลูมมิงตัน) สหรัฐอเมริกา เข้ารับราชการที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปี 2510 ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ดำรงตำแหน่งราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และปฏิบัติงานสนองพระราชดำริ ด้านการพัฒนาตลอดพระชนม์ชีพ รวมทั้ง ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ, ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะที่ปรึกษาของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ,กรรมการ มูลนิธิในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอีกหลายแห่ง


โดยเป็นกำลังหลักในการชักนำภาครัฐ เอกชน และชุมชน พลิกฟื้นภูเขาหัวโล้น พื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงพื้นที่ทรงงาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย ประมาณหนึ่งแสนไร่ ให้กลายเป็นผืนป่าต้นน้ำอันสมบูรณ์ ทั้งยังลดปัญหา การปลูกพืชเสพติดในวงกว้าง ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งได้นำประสบการณ์ ในการสนองงานพระราชดำริ และความสำเร็จของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ไปขยายผลในประเทศต่างๆ ทำให้ประเทศไทย เป็นที่รู้จักในฐานะต้นแบบของแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับโลก


นอกจากนี้ ยังร่วมก่อตั้งมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ, มูลนิธิรากแก้ว และโครงการร้อยใจรักษ์ เพื่อขยายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับคุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา มีบุตรชาย 2 คน

ข่าวยอดนิยม