พระราชสำนัก

สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานการประชุม คกก.จัดสร้างรูปโมเสก ตามพระราชดำริ ร.5 และร. 7

19 ต.ค. 2564

66 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสร้างรูปโมเสก ตามพระราชดำริในรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 7


วันนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงห้องประชุมสำนักงานวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสร้างรูปโมเสก ตามพระราชดำริในรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 7 เพื่อประดับพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม


โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ บูรณะปฏิสังขรณ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เนื่องในศุภวาระสมโภช 150 ปีแห่งการสถาปนาพระอาราม 22 มกราคม 2563 ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์ของโครงการ


ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ จะให้ประดับผนังพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ด้วยรูปโมเสกพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระองค์ แต่การไม่ได้ดำเนินเสร็จสิ้นในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงสืบสานพระราชดำริ ร่วมกับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ให้สร้างเป็นรูปพระคุณ 10 ประการในรัชกาลที่ 5 แต่การก็ไม่ลุล่วงแล้วเสร็จ


สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ตลอดจนพุทธบริษัทวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม จึงดำริร่วมกันที่จะดำเนินการสนองพระราชดำริ ภายใต้การควบคุมกำกับของกรมศิลปากร โดยโรงงานที่ประเทศอิตาลี ที่เคยสร้างผลงานโมเสกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย สนองพระราชประสงค์ ซึ่งประดับที่หน้าบันมุขเด็จ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

ข่าวยอดนิยม