พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานพระโอวาท แก่นศ.ใหม่ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

19 ต.ค. 2564

16 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระโอวาท แก่นักศึกษาใหม่ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์


วันนี้ เวลา 13.00 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำ ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เฝ้ากราบทูลรายงาน ข้อมูลนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์


ซึ่งได้จัดระบบการคัดเลือก ให้ได้นักศึกษา ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักสูตร เพื่อให้มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาเล่าเรียน รวมทั้งดำเนินการ ช่วยเหลือนักศึกษา ที่มีความจำเป็น และขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อให้ทุกคนสำเร็จการศึกษา ตามระยะเวลาที่กำหนด


พร้อมกับ พระราชทานพระวโรกาสให้ นักศึกษาใหม่ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 เฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณ ประกอบด้วย นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ : อนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์เคมี และสาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม นักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ , คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ , คณะสัตวแพทยศาสตร์ และสัตววิทยาประยุกต์ และนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รวม 493 คน


โอกาสนี้ พระราชทานพระโอวาท เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา ซึ่งความรู้และประสบการณ์เป็นสิ่งจำเป็น ที่นำไปสู่การเป็นบุคลากรในการพัฒนาประเทศ และสร้างประโยชน์สุขให้มวลมนุษยชาติ ตามพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ข่าวยอดนิยม