พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ สัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร และเครื่องยศสมณศักดิ์ ถวายพระราชาคณะเจ้าคณะรอง

18 ต.ค. 2564

114 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ สัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร และเครื่องยศสมณศักดิ์ ถวายพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ที่ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้น


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ พัดยศ ผ้าไตร และเครื่องยศสมณศักดิ์ ไปถวายแด่พระพรหมวัชรเมธี อภิปูชนียสถานพิทักษ์ อัคคสังฆกิจบริหาร ธรรมปฏิภาณวิจิตร ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่


ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ด้วยเป็นพระเถระที่สร้างคุณูปการแด่คณะสงฆ์อย่างมาก ทั้งในด้านการศึกษา และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา


และที่วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ พัดยศ ผ้าไตร และเครื่องยศสมณศักดิ์ ไปถวายแด่พระพรหมวชิรมงคล โสภณปริยัติวิธาน วิสุทธิญาณวิสิฐ ไพศาลศาสนกิจดิลก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส พระเถระที่มีภูมิรู้ ภูมิธรรม เป็นผู้นำพระสงฆ์ในด้านการปกครอง การศึกษา จนเป็นที่เคารพศรัทธาของคณะสงฆ์ผู้ใต้ปกครอง และคณะศิษยานุศิษย์ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาขึ้นเป็นพระราชาคณะ เจ้าคณะรอง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564


พร้อมกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ พัดยศ ผ้าไตร และเครื่องยศสมณศักดิ์ ไปถวายแด่พระพรหมวัชราจารย์ นานาศาสนการโกศล วิมลปัญญาโสภิต สาธกธรรมวิจิตร ตรีปิฎกวิภูษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร


โดยเป็นกรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 1-2 -3 และ 12 -13 (ธรรมยุต) รองแม่กองธรรมสนามหลวง และเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาขึ้นเป็นพระราชาคณะ เจ้าคณะรอง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป


พร้อมกับ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระเทพวัชราจารย์ ปฏิภาณธรรมสาธก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง


และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย สถิต ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาเลื่อนสมณศักดิ์ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ซึ่งมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 5 รูป คือ พระครูปลัด พระครูวินัยธร พระครูสังฆรักษ์ พระครูสมุห์ และพระครูใบฎีกา


และที่วัดราชผาติการาม เขตดุสิต ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ พัดยศ ผ้าไตร และเครื่องยศสมณศักดิ์ ไปถวายแด่พระพรหมวชิรากร สุนทรญาณโสภณ โกศลนวกรรมวรกิจ สุสีลาจารนิวิฐ สาธกธรรมวิจิตร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี เจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม พระเถระผู้ริเริ่มในการสร้างวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564


ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา และทรงสืบสานพระราชปณิธาน "ธรรมราชินี" จึงทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาเลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์พระสงฆ์ที่ดำรงอยู่ในสมณคุณ และมีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนาให้สูงขึ้น เพื่อจักได้บริหารพระศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองสถาพร ตามโบราณราชประเพณีสืบต่อไป

ข่าวยอดนิยม