พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมฐานเทคโนโลยี ครั้งที่ 47

05 ต.ค. 2564

85 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมฐานเทคโนโลยี ครั้งที่ 47


วันนี้ เวลา 9 นาฬิกา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมฐานเทคโนโลยี ครั้งที่ 47 หรือ STT 47 ประจำปี 2564 หัวข้อ " วิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : ความท้าทายและแนวทางแก้ไข" ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์ )โดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และภาคีเครือข่าย เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 5 - 7 ตุลาคม 2564 เพื่อแสดงผลงานวิจัย และระดมสมองกับกลุ่มนักวิจัยทั่วโลก ขยายโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยไทย ได้แลกเปลี่ยนความรู้ กับผู้เข้าร่วมประชุมจากต่างประเทศ


โอกาสนี้ ได้มีพระราชดำรัสเปิดการประชุม และทรงฟังปาฐกถาพิเศษจากผู้บรรยาย อาทิ ศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ เบน แอล. เฟอรินก้า (BEN L. FERINGA ) นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาเคมี ปี 2559 ซึ่งเชี่ยวชาญด้านนาโนเทคโนโลยีระดับโมเลกุล และตัวเร่งปฏิกิริยาเอกพันธุ์ , และศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ วินิช พรมอารักษ์ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2564 นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานงานวิจัย ทั้งภาคบรรยาย ภาคโปสเตอร์ และการร่วมหารือผลงานวิจัย อาทิ ผลกระทบทางนิเวศของไมโครพลาสติก , การอนุรักษ์โลกด้วยความหลากหลายของป่า , การแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ด้วยเคมี, การใช้ประโยชน์แบบยั่งยืน ในความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล และการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เพื่อความยั่งยืน เป็นต้น


จึงนับเป็นโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์ไทย ได้สร้างเครือข่ายกับกลุ่มนักวิจัยระดับโลก สามารถทำงานเท่าเทียมกับนานาชาติได้รวดเร็วขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยต่อไป

ข่าวยอดนิยม