การเมือง

สยบรอยร้าว! นายกฯ ลงนาม คืน 4 กรม กระทรวงเกษตร ให้ 'จุรินทร์' ดูแล

05 ต.ค. 2564

251 view

CH3ThailandNews

สรุปครบจบทุกประเด็นข่าว กับ CH3ThailandNews

นายกรัฐมนตรี ลงนาม คืน 4 กรม กระทรวงเกษตร ให้จุรินทร์คุมเหมือนเดิม


วันนี้ (5 ต.ค. 64) สํานักนายกรัฐมนตรี ออกหนังสือ ที่ลงนามโดยนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี


ตามที่มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจ ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ที่ลงวันที่ 25 กันยายน 2564 นั้น เพื่อให้การกํากับการบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปอย่างบูรณาการ สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ให้ยกเลิกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องคําสั่ง มอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 25 กันยายน 2564 และให้นําความในคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 238/ 2563 เรื่องมอบหมาย และมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 13สิงหาคม 2563 มาใช้


โดยมีความหมายความว่า ให้ยกเลิกคำสั่ง ที่มอบหมายให้พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ดูแล 4 กรม ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แทน ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ที่พ้นจากตำแหน่งไป และให้คืน อำนาจการดูแล 4 กรมดังกล่าว ให้กับนายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะที่เป็นรองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยให้มีผลวันนี้ทันที

ข่าวยอดนิยม