พระราชสำนัก

องคมนตรี มอบถุงยังชีพพระราชทาน แก่ปชช.ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม

04 ต.ค. 2564

30 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัย


วันนี้ ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ไปประชุมและติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 4 พันชุด ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอต่างๆ


ซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือนในเบื้องต้นแก่ราษฎร และเชิญพระราชกระแส ทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวแก่ตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย และครอบครัวได้รับทราบ ซึ่งทรงห่วงใยราษฎร ที่ประสบภัยทุกคน โดยมีพระราชกระแสรับสั่งให้หน่วยงานต่าง ๆ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลืออย่างทันการณ์


พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาลด้วย โดยจังหวัดลพบุรี มีพื้นที่ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่ รวม 11 อำเภอ 94 ตำบล 703 หมู่บ้าน 25 ชุมชน ประชาชนถูกผลกระทบกว่า 6 หมื่นครัวเรือน และเสียชีวิต 9 ราย พื้นที่ทางการเกษตรเสียหายกว่า 5 แสนไร่ ปัจจุบันสถานการณ์โดยรวมคลี่คลาย คงเหลือพื้นที่ในอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอบ้านหมี่ และอำเภอชัยบาดาล ยังคงมีน้ำท่วมขัง


และที่วัดพิพัฒนาราม (วัดดอนไข่เต่า) อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางไปประชุม ติดตามการแก้ไขสถานการณ์ การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง


ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 พัน 992 ชุด ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอต่างๆ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น


พร้อมกับ ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภค-บริโภค ไปมอบแก่ผู้สูงอายุ ตลอดจนผู้ถูกผลกระทบ ในพื้นที่ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จำนวน 8 ครอบครัว - พร้อมกันนี้องคมนตรี และคณะ เดินทางไปติดตามสถานการณ์อุทกภัย ณ ห้องประชุม กองบังคับการตํารวจภูธร จังหวัดอุทัยธานี


ซึ่งทางจังหวัดมีพื้นที่ประสบอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน เป็นต้นมา รวม 8 อำเภอ บ้านเรือนราษฎรถูกผลกระทบ 8 พัน 905 ครัวเรือน ที่ผ่านมามีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่มีการอพยพให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัย ที่โรงเรียนบ้านเขาน้อย อำเภอทัพทัน และจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว จำนวน 5 แห่ง


ปัจจุบันมีผู้อพยพ 126 ราย การให้ความช่วยเหลือมอบถุงยังชีพ จำนวน 7,622 ชุด ในการนี้ องคมนตรี ได้เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 1,245 ชุด ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอําเภอที่ประสบอุทกภัย ก่อนลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ 1 บ้านเกาะคุ้งสำเภา ตำบลท่าซุง อําเภอเมือง ที่ประสบอุทกภัยอย่างหนัก


ส่วนที่ หอประชุมโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เดินทางไปร่วมประชุมสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง


จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 3 พัน 990 ชุด มอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอต่างๆ พร้อมกับเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวกับราษฎร ให้มีขวัญกำลังใจสามารถผ่านวิกฤตไปได้


โอกาสนี้ ได้ลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย และผู้ถูกผลกระทบอย่างหนัก ในพื้นที่ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จำนวน 10 ครอบครัว ทั้งนี้จังหวัดนครราชสีมา ได้รับอิทธิพลจากพายุเตี้ยนหมู่ ทำให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 19 อำเภอ 80 ตำบล 344 หมู่บ้าน 10 ชุมชน


ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 15,000 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 4 ราย ปัจจุบันยังมีพื้นที่ได้รับผลกระทบใน 4 อำเภอ 37 ตำบล 175 หมู่บ้าน 5 ชุมชน


โดยทางจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมสำรวจความเสียหาย เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป

ข่าวยอดนิยม