พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.พิษณุโลก และ จ.กำแพงเพชร

03 ต.ค. 2564

21 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค มอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดกำแพงเพชร


วันนี้ ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ได้ประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,886 ชุด ไปมอบแก่นายอำเภอวังทอง อำเภอบางกระทุ่ม อำเภอเนินมะปราง และอำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อนำไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจ แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย โอกาสนี้ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวแก่ตัวแทนของราษฎร รวมถึงเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ


จากนั้น องคมนตรีลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ หมู่บ้านแม่ระหัน ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง รวม 5 ครอบครัว ตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจ สร้างความปลื้มปีติที่ต่างได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ จังหวัดพิษณุโลกมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 4 อำเภอ บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 1,886 หลังคาเรือน ซึ่งขณะนี้สถานการณ์บางอำเภอเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ แต่ที่อำเภอวังทอง และอำเภอเมืองพิษณุโลก ยังมีระดับน้ำท่วมอยู่


ต่อจากนั้น องคมนตรี เดินทางไปยังห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อร่วมประชุมและติดตามสถานการณ์ การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมทั้งได้เชิญพระบรมราโชบายในการป้องกัน และแก้ไขการเกิดภัยธรรมชาติ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวในที่ประชุม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้อมนำ ไปเป็นแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์


พร้อมกันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,800 ถุง ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอต่างๆ สำหรับนำไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจ 


จากนั้นลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้สูงอายุ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดจากโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลนครชุม จำนวน 5 ครอบครัว ทั้งนี้จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน โกเซิน และ"เตี้ยนหมู่" ทำให้เกิดฝนตกหนัก และเกิดน้ำท่วมฉับพลัน บ้านเรือนราษฎร สิ่งสาธารณประโยชน์ และพื้นที่ทางการเกษตร ได้รับความความเสียหาย ใน 6 อำเภอ ได้แก่อำเภอเมือง อำเภอพรานกระต่าย อำเภอปางศิลาทอง อำเภอคลองขลุง อำเภอขาณุวรลักษณ์บุรี และอำเภอคลองลาน ราษฎรได้รับความเดือนร้อน 5,328 ครัวเรือน ปัจจุบันในพื้นที่ลุ่มต่ำ และเส้นทางน้ำหลาก ยังคงมีน้ำท่วมขัง


ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้น้อมนำพระบรมราโชบาย เกี่ยวกับการ ป้องกัน และแก้ไข การเกิด ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง นำไปปรับใช้ในแผนการช่วยเหลือ และกำชับให้แต่ละภาคส่วน ตลอดจนจิตอาสาพระราชทาน เร่งระดมให้ความช่วยเหลือ และเตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมทั้งให้เร่งสำรวจความเสียหาย ให้ความช่วยเหลือเยียวยาเป็นการเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิต ในการประกอบอาชีพได้ตามปกติต่อไป

ข่าวยอดนิยม