พระราชสำนัก

สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564

30 ก.ย. 2564

9 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์


วันนี้เวลา 14.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออกตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์


โดยมีระเบียบวาระการประชุมต่างๆ อาทิ การขอแต่งตั้งพระสังฆาธิการ , การแจ้งกำหนดการสอบ ประโยคบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2564 ซึ่งมีกำหนดในวันที่ 1 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 และการขอความเห็นชอบ โครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และเพื่อเป็นมาตรฐานสำหรับการศึกษา ค้นคว้า และเผยแผ่ พระพุทธศาสนาในระดับสากล

ข่าวยอดนิยม