การเมือง

นายกฯ ออกประกาศคืนอำนาจ ตาม กม.รวม 31 ฉบับ กลับไปให้ รมต.ที่เกี่ยวข้องจัดการโควิด

30 ก.ย. 2564

11 view

เรื่องเล่าเช้านี้

ออกอากาศ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 06:00 - 08:20 น.

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรี หลังนายกฯ คืนอำนาจรัฐมนตรีหรือผู้รักษาการตามกฎหมาย รวม 31 ฉบับ หลังโอนเป็นอำนาจนายกรัฐมนตรีชั่วคราว มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค. 64 เพื่อรองรับแผนยกเลิกการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในการควบคุมโควิดอีก 2 เดือนข้างหน้า โดยระบุว่า


ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง


ต่อมามีประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 โอนอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีหรือผู้รักษาการตามกฎหมายรวม 31 ฉบับ มาเป็นของนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราว เพื่อให้การสั่งการและการแก้ไขสถานการณ์เป็นไปโดยมีเอกภาพ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพนั้น


เพื่อให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายที่ได้โอนมาเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามหน้าที่ อำนาจ และความรับผิดชอบปกติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548


คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 ให้ยกเลิกประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564


อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานใดมีข้อขัดข้องหรือไม่ได้รับความร่วมมือในการประสานงานหรือในการปฏิบัติหน้าที่ให้รายงานนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีทราบเป็นการด่วน


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไปรับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/6cyVNl90zcU

ข่าวยอดนิยม