การเมือง

ราชกิจจาฯ ประกาศ “บิ๊กตู่” คืนอำนาจกม.31 ฉบับ ให้รมต.

29 ก.ย. 2564

165 view

CH3ThailandNews

สรุปครบจบทุกประเด็นข่าว กับ CH3ThailandNews

วันนี้ (29 ก.ย. 2564) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีดังนี้


ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ และขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไป เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง


ต่อมามีประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมาย เป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ โอนอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีหรือผู้รักษาการตามกฎหมาย รวม ๓๑ ฉบับ มาเป็นของนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราว เพื่อให้การสั่งการและการแก้ไขสถานการณ์เป็นไปโดยมีเอกภาพ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ นั้น


เพื่อให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายที่ได้โอนมาเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามหน้าที่ อำนาจและความรับผิดชอบปกติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔


ให้ยกเลิกประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมาย เป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานใดมีข้อขัดข้องหรือไม่ได้รับความร่วมมือในการประสานงานหรือในการปฏิบัติหน้าที่ให้รายงานนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีทราบ เป็นการด่วน


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2564 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี


ซึ่งการประกาศดังกล่าวสืบเนื่องมาจาก วันที่ 27 เม.ย. 64 ทางด้านคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 3) ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงตามกฎหมาย


เป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นการ ชั่วคราวเฉพาะ ในส่วนของการอนุญาต อนุมัติ สั่งการ บังคับบัญชา หรือช่วยในการ ป้องกัน แก้ไข ปราบปราม ระงับยับยั้งใน สถานการณ์ฉุกเฉินหรือฟื้นฟู ช่วยเหลือ ประชาชน จำนวน 31 ฉบับ เพื่อให้การแก้ไข สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวยอดนิยม