พระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคใต้ ครั้งที่ 2/2564

28 ก.ย. 2564

10 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี ประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคใต้ ครั้งที่ 2/2564


วันนี้ ที่อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตบางพลัด พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วยพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคใต้ ครั้งที่ 2/2564 และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์


โดยมีระเบียบวาระการประชุม เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ของคณะอนุกรรมการติดตาม และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พื้นที่ภาคใต้ จากการขับเคลื่อนที่ผ่านมา มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และอำนวยประโยชน์ให้แก่ราษฎรอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 7 โครงการ


อาทิ โครงการปรับปรุงฝายบ้านโปโฮ พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยะลา ซึ่งกรมชลประทาน มีแผนจะปรับปรุงคูส่งน้ำธรรมชาติเดิม ให้เป็นคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำให้ดียิ่งขึ้น ,โครงการระบบประปาโรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสตูล ปัจจุบันโรงเรียนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค ที่สะอาดและปลอดภัย ทั้งสามารถลดค่าไฟฟ้าจากการใช้เครื่องสูบน้ำ ส่วนโครงการอาคารอัดน้ำบ้านเนินทอง พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดระนอง สามารถส่งน้ำสนับสนุน การอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎร จำนวน 140 ครัวเรือน และสนับสนุนพื้นที่การเกษตรช่วงฤดูฝน จำนวน 1 พัน 200 ไร่ ช่วงหน้าแล้ง จำนวน 500 ไร่ ได้อย่างเพียงพอ ซึ่งมีแผนจะพัฒนาต่อยอดโครงการฯ ในปี 2565 จัดทำโครงการเกษตรครบวงจร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการฝึกอบรมด้านการเกษตร ในลักษณะบูรณาการ ทั้งด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ รวมถึงการแปรรูปผลผลิต ฯลฯ เพื่อเสริมรายได้ให้แก่ราษฎร และมีความมั่นคงด้านอาหาร นอกจากนี้ยังมีโครงการจัดทำฝาย ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว เพื่อรักษาระบบนิเวศของป่าต้นน้ำ และเป็นแหล่งน้ำสำรองให้แก่สัตว์ป่า และราษฎรได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน


นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณา แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ ที่ยังติดปัญหาด้านต่าง ๆ อีก 7 โครงการ และหาข้อสรุปร่วมกัน และพิจารณาแผนเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วม ในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง และจังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นพื้นที่ได้รับอิทธิพลฤดูมรสุมของประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบได้อย่างทันท่วงที

ข่าวยอดนิยม