พระราชสำนัก

องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เชิญถุงพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในสุโขทัย-ตาก

28 ก.ย. 2564

6 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎร ที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตาก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ถูกผลกระทบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน


วันนี้ ที่โรงเรียนวัดไทยชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ไปประชุมและติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและรายงานสถานการณ์ ทั้งนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระบรมราโชบายในการป้องกัน และแก้ไขการเกิดภัยธรรมชาติ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวในที่ประชุม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปเป็นแนวทางแก้ไขสถานการณ์


ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 3 พัน 500 ถุง มอบแก่ตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจ แก่ผู้ประสบอุทกภัย และผู้ที่ถูกผลกระทบ โอกาสนี้ ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวแก่ตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย และครอบครัว รวมถึงเจ้าหน้าที่ให้รับทราบ


พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย 5 ครอบครัว ตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้


จังหวัดสุโขทัย ได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน ’เตี้ยนหมู่’ และร่องลมมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่อง ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำ และลุ่มน้ำสาขาต่างๆ มีปริมาณน้ำสะสมจำนวนมาก ประกอบกับ อ่างเก็บน้ำแม่รำพึง อำเภอบ้านด่านลานหอย และอ่างเก็บน้ำแม่มอก อำเภอเถิน มีน้ำเก็บเต็มปริมาตรความจุ และล้นทางระบายน้ำ จึงเกิดผลกระทบกับประชาชนที่อยู่ท้ายน้ำ และในพื้นที่ลุ่มต่ำ ทำให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่อำเภอต่างๆ มีบ้านเรือนราษฎร สิ่งสาธารณประโยชน์ ถนน พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายใน 9 อำเภอ ราษฎรได้รับความเดือนร้อน และผลกระทบ 7 พัน 392 ครัวเรือน


ต่อมา พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และคณะเดินทางไปประชุม และติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตาก ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรายงานสถานการณ์ ทั้งนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระบรมราโชบายในการป้องกัน และแก้ไขการเกิดภัยธรรมชาติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวในที่ประชุม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปแก้ไขสถานการณ์


ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2 พันถุง มอบแก่ตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย และมอบเงินสงเคราะห์ในการศพ แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต 2 ราย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ พร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย ไปกล่าวแก่ตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย และครอบครัว รวมถึงเจ้าหน้าที่ให้รับทราบ


จากนั้น ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก 5 ครอบครัว ซึ่งจังหวัดตาก ได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน เตี้ยนหมู่ และร่องลมมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างเช่นกัน ทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่อง ในพื้นที่อำเภอต่างๆ โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบ้านตาก และอำเภอเมืองตาก น้ำจากแม่น้ำปิงเอ่อล้นไหลท่วมบ้านเรือนราษฎร และถนนสายพหลโยธินช่วงหลักกิโลเมตรที่ 522-532 ฝั่งขาล่อง และช่วงหลักกิโลเมตร ที่ 525-526 ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักในการเดินทางขึ้น-ลงไปสู่จังหวัดภาคเหนือ และจังหวัดใกล้เคียง


จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้บ้านเรือนราษฎร สิ่งสาธารณประโยชน์ ถนน สะพาน ได้รับความเสียหายใน 7 อำเภอ 32 ตำบล 100 หมู่บ้าน ราษฎรเสียชีวิต 2 ราย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลาย เหลือน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ ซึ่งเป็นที่ลุ่มต่ำ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ เร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อช่วยเหลือเยียวยาต่อไป

ข่าวยอดนิยม