ในประเทศ

ราชกิจจาฯ ประกาศ ปปง.อายัดทรัพย์ ‘พิยดา’ ตัวการตุ๋นมือถือเด็ก เพิ่มอีก 10 รายการ

28 ก.ย. 2564

611 view

CH3ThailandNews

สรุปครบจบทุกประเด็นข่าว กับ CH3ThailandNews

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ปปง.อายัดทรัพย์ “พิยดา” ตัวการหลอกขายมือถือเด็ก เพิ่มเติมอีก 10 รายการ


พลตำรวจตรีปิยะพันธ์ ปิงเมือง เลขาธิการปปง. เปิดเผยว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยแพร่ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. เรื่องให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน ด้วย คณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 7 ก.ย. ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว น.ส.พิยดา ทองคำพันธ์ กับพวก 10 รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันที่ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ


อาศัยอานาจตามความในข้อ4 แห่งระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ ของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2559 จึงขอให้ผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินจากการกระทำความผิดดังกล่าวข้างต้น และไม่อาจดำเนินการเพื่อขอคืนทรัพย์สินหรือชดใช้คืนความเสียหายดังกล่าวได้ตามกฎหมายอื่น หรือดำเนินการตามกฎหมายอื่นแล้วแต่ไม่เป็นผล ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียด แห่งความเสียหายและจำนวนความเสียหายที่ได้รับ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน ปปง. ภายใน กำหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข่าวยอดนิยม