พระราชสำนัก

องคมนตรี ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

27 ก.ย. 2564

7 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี ประชุมติดตาม และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2564


วันนี้ ที่อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตบางพลัด นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตาม และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี รองประธานฯ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)


โดยมีระเบียบวาระการประชุม เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 14 โครงการ


รวมถึงโครงการ ที่บรรจุเพิ่มเติมในภารกิจของคณะติดตามและขับเคลื่อน ได้แก่ โครงการขุดลอกแก้มลิงบริเวณสองฝั่งลำน้ำชี 15 โครงการ ที่สามารถขับเคลื่อนได้รับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างแล้วเสร็จรวม 9 โครงการ


อาทิ โครงการขุดลอกและเสริมคันดินรอบหนองน้ำชะโนด พร้อมอาคารบังคับน้ำ จังหวัดอุดรธานี ขนาดความจุ 224,000 ลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตรได้ประมาณ 400 ไร่ และโครงการขุดสระเก็บน้ำบริเวณบ้านสุมณฑา จังหวัดอุดรธานี ตลอดจนโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ 4 โครงการ และอยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 1 โครงการ


นอกจากนี้ ยังรับทราบผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านแหล่งน้ำ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวม 23 โครงการ ได้รับสนับสนุนงบประมาณดำเนินการแล้ว 15 โครงการ แบ่งเป็น โครงการที่แล้วเสร็จ 9 โครงการ


อาทิ โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองบ่อออง และขุดร่องชักน้ำ พร้อมติดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จังหวัดบึงกาฬ เพื่อเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำ และสร้างอาคารระบายน้ำล้น ขุดร่องชักน้ำบริเวณด้านหน้าอาคารส่งน้ำ พร้อมติดตั้งสถานีสูบน้ำ สามารถสนับสนุนพื้นที่การเกษตรได้ 3 พันไร่ ,โครงการขุดลอกแก้มลิงกุดเชียงบัง พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทั้งปรับปรุงคลองระบายน้ำยาวประมาณ 300 เมตร สนับสนุนน้ำให้แก่พื้นที่การเกษตรได้ 1,700 ไร่ รวมทั้งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 6 โครงการ และอยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนงบประมาณอีก 8 โครงการ


ทั้งนี้ ที่ประชุม ได้ร่วมพิจารณาโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเชียง (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2549 ตามที่ราษฎรบ้านโนนอุดม หมู่ที่ 8 ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี


ขอพระราชทานโครงการ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร ปัจจุบันกรมชลประทานได้ดำเนินการศึกษา สำรวจ ออกแบบ และวางแผนการก่อสร้าง โดยจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากสำนักงาน กปร.ในปี 2565

ข่าวยอดนิยม