พระราชสำนัก

องคมนตรี ติดตามสถานการณ์น้ำ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่

27 ก.ย. 2564

12 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี ติดตามสถานการณ์น้ำ และตรวจเยี่ยมโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่


วันนี้ ที่โครงการเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ และคณะฯ ไปร่วมประชุม ติดตามสถานการณ์น้ำ ของแหล่งเก็บกักน้ำในเขตพื้นที่ภาคเหนือ


ซึ่งมีปริมาณน้ำเก็บกักของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และขนาดกลาง 11,771 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถรับน้ำได้อีก 1 หมื่น 4 พัน 64 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับสถานการณ์น้ำ และการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่ สำนักงานชลประทานที่ 1 มีปริมาณน้ำใช้การจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และเขื่อนแม่กวงอุดมธารา คิดเป็นร้อยละ 26, อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 19 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 35 และอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 191 แห่ง คิดเป็นร้อย 47 โดยเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ คิดเป็นร้อยละ 36.36


ในตอนบ่าย องคมนตรี และคณะไปตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา (อุโมงค์ส่งน้ำ แม่แตง – แม่งัด – แม่กวง) ที่โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่ตะมาน อำเภอแม่แตง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฯ ที่ปิดกั้นลำน้ำแม่แตง มีจำนวน 4 ช่อง ขนาดช่องระบายกว้าง 10 เมตร สูง 3.50 เมตร สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 1,473.34 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที


สำหรับโครงการเพิ่มปริมาณน้ำ ในอ่างเก็บน้ำ เขื่อนแม่กวงอุดมธาราฯ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ โครงการอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง – แม่งัด, อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด – แม่กวง และระบบท่อส่งน้ำแม่งัด – แม่แตง


เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทั้งโครงการ จะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน ของอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ปีละประมาณ 160 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในการเกษตร อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และรักษาระบบนิเวศ พร้อมเพิ่มเสถียรภาพการส่งน้ำช่วงฤดูฝน ของพื้นที่ชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จำนวน 175,000 พันไร่


เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกช่วงหน้าแล้ง สนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การท่องเที่ยว และภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน เพิ่มขีดความสามารถ การจัดการน้ำลุ่มน้ำปิงตอนบน โดยนำระบบโทรมาตร และระบบเตือนภัยน้ำท่วมมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำ และเตือนภัยล่วงหน้า จากน้ำหลากที่เกิดขึ้น

ข่าวยอดนิยม