พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นประธาน ประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยครั้งที่ 35

24 ก.ย. 2564

6 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 35 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)


วันนี้ เวลา 08.50 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จออกเป็นการส่วนพระองค์ ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุม สภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 35 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)


โดยที่ประชุมมีระเบียบวาระพิจารณาเรื่องต่างๆ อาทิ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 และ 2566 ,รายงานผลการดำเนินการ ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก , รายงานผลการทวนสอบระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 , แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2565 ที่ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ และมี 4 ประเด็นมุ่งเน้น


ได้แก่ การผลิตพยาบาลนักปฏิบัติเชิงรุก , หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ที่มีความโดดเด่น ด้านการดูแลผู้ประสบสาธารณภัย ความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ ด้วยผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานบริการวิชาการ ที่ประชาชน ชุมชน สังคมได้รับประโยชน์ และระบบกายภาพ ของสถาบันมีความปลอดภัย

ข่าวยอดนิยม