พระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมการดำเนินงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 4/2564

23 ก.ย. 2564

8 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 4/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์


วันนี้ ที่อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ , พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี , นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี รองประธานคณะกรรมการฯ ,นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการกปร. พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาฯ ศูนย์สาขา และเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์สาขา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)


โดยมีระเบียบวาระการประชุมสืบเนื่องจากแผนแม่บท ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2560 – 2564 ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี และศูนย์สาขา 2 แห่ง ที่มีผลการศึกษา 15 เรื่อง ตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2563 มีผู้เข้าเยี่ยมชมกว่า 380,000 คน และเข้ารับการอบรมกว่า 10,000 คน ในหลักสูตร อาทิ การผลิตและใช้ถ่านชีวภาพปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิต , การผลิตพืชเพื่อให้ได้มาตรฐาน GAP และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ 8 แห่ง มีหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาฯ ได้รับการถ่ายทอดความรู้ 29 หมู่บ้าน


นอกจากนี้ ยังเปิดอาคารแสดง และจำหน่ายสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร เช่น กลุ่มเกษตรกรบ้านหุบกะพง กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียนป่าละอู รวมทั้งศูนย์ศึกษาฯ และศูนย์สาขา อาทิ กระเป๋า หมวก กล้วยอบสวนผึ้ง ยาสระผม ซึ่งผู้สนใจสามารถสนับสนุนผลิตภัณฑ์ได้ทางออนไลน์ หรือดูรายละเอียดได้ที่ศูนย์ศึกษาฯ ทั้ง 6 แห่ง


สำหรับศูนย์สาขา 2 แห่ง ได้แก่ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี ได้ฝึกอบรมความรู้ด้านการเกษตรเช่นเดียวกัน และขยายผลไปยังหมู่บ้านรอบโครงการฯ ที่ผ่านมามีผู้เข้าเยี่ยมชมกว่า 800,000 คน ช่วงสถานการณ์ของโรคโควิด -19 ได้ปรับรูปแบบการฝึกอบรมจาก Onsite เป็น Online พร้อมทำสื่อเผยแพร่ทางสื่อโซเชียลมีเดีย


ส่วนโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดราชบุรี มีพื้นที่ดำเนินการ 2 ตำบล คือ ตำบลสวนผึ้ง และตำบลตะนาวศรี โดยฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ แก่ผู้สนใจ

ข่าวยอดนิยม