พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

21 ก.ย. 2564

41 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้


วันนี้ เวลา 8 นาฬิกา 57 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสำนักเอาะ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมีนักวิชาการจาก 14 หน่วยงาน อาทิ สำนักงานกปร , กรมชลประทาน , กรมอนามัย , กรมส่งเสริมการเกษตร , กรมสุขภาพจิต ร่วมติดตามผลการดำเนินงานด้วย


ในการนี้ พระราชทานพระราชวโรกาส ให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ และศิษย์เก่าฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการเรียน และความก้าวหน้า โดยทรงห่วงใยการเรียนผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งอุปกรณ์อาจไม่เพียงพอ โดยให้ทางโรงเรียนสำรวจการใช้งานคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดหาเพิ่มเติม พร้อมพระราชทานคำแนะนำให้นักเรียน หมั่นหาความรู้เพิ่มเติม และขอให้ทุกคนประสบผลสำเร็จ


จากนั้น ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งมีครูตชด. 8 นาย และครูอัตราจ้าง 8 คน เปิดสอนชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 288 คน ส่วนใหญ่ใช้ภาษายาวีในการสื่อสาร ทั้งนี้โรงเรียนได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร ฉบับที่ 5 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน อาทิ เสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนทางวิชาการ ซึ่งคะแนน O-net และ NT ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับจังหวัดและระดับประเทศ แก้ไขโดยครูผู้สอนร่วมวิเคราะห์จุดอ่อน วิธีการสอน เพื่อปรับปรุงแก้ไข นำไปพัฒนาต่อไป


ซึ่งช่วงสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ได้เปิดสอนแบบ On Hand มีครูประจำชั้นลงพื้นที่แนะนำบทเรียน พร้อมแจกใบงาน เอกสารจากสื่อพระราชทานให้กับนักเรียนที่บ้าน และให้ความรู้ในการป้องกันดูแลตนเองให้ปลอดภัย รวมถึงดูแลสุขภาพให้ถูกสุขลักษณะ


ในส่วนกิจกรรมห้องสมุด จัดแสดงหนังสือพระราชทาน , หนังสือหมวดต่างๆ โดยมีบรรณารักษ์น้อยให้บริการยืม คืนหนังสือกลับไปอ่านที่บ้าน ส่วนใหญ่สนใจยืมหนังสือนิทานมากที่สุด และสามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาเป็นภาพวาด


กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน มีสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา เข้ามาส่งเสริมและแนะนำ ช่วยให้นักเรียนรู้จักการจดบันทึก จัดทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย รวมถึงทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น และต่อยอดสู่ครัวเรือน สามารถทำบัญชีวางแผนการใช้จ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี ด้านกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ มีสำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย เข้ามาสอนแปรรูปและถนอมอาหาร อาทิ ไข่เค็มสมุนไพร , หน่อไม้ดอง , กล้วยฉาบ , ส้มแขกตากแห้ง และการเพ้นท์กระเป๋าผ้าด้วยสีอะคริลิค นำไปจำหน่ายในสหกรณ์โรงเรียน


ส่วนกิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ทำกิจกรรมปลูกถั่วเมล็ดแห้ง , ผักสวนครัวในล้อยาง , เพาะเห็ดนางฟ้า ,เลี้ยงไก่ไข่ , ไก่เนื้อ , เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ และบ่อดิน รวมทั้งทำปุ๋ยหมัก ซึ่งได้ขยายผลสู่ชุมชน ด้วยการแจกเมล็ดพันธุ์ผัก เพื่อให้ครัวเรือนมีผลผลิตไว้บริโภค และสามารถเพิ่มรายได้จากการจำหน่าย โรงเรียนยังได้นำ นมผง , ผัก , ไข่ไก่ และปลา มอบให้กับผู้ปกครอง เพื่อใช้ประกอบอาหาร และจัดอาหารปรุงสุกมอบให้นักเรียนที่บ้าน โดยได้รับปิ่นโตพระราชทาน นำมาบริการอาหารกลางวันนักเรียน แทนการใช้กล่องพลาสติก นอกจากนี้ได้ส่งเสริมการอนุรักษ์ อาทิ ประเพณีวันฮารีรายอ และการแสดงมโนราห์ เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น


โอกาสนี้ ได้มีพระราชดำรัส เรื่องการศึกษาในสถานการณ์ที่ยากลำบาก นักเรียนต้องเรียนออนไลน์ ทรงชักชวนให้อ่านหนังสือ ที่มีในห้องสมุด เพื่อเพิ่มพูนความรู้ - เวลา 13 นาฬิกา 2 นาที เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมหาราช 1 อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียน 173 คน ครูตชด. 9 นาย และครูอัตราจ้าง 7 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โดยดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริครบทุกด้าน มีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ 32 คน กำลังศึกษาอยู่ 7 คน สำเร็จการศึกษาแล้ว 16 คน


โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องการคูณแบบเวทคณิต เป็นเทคนิควิธีคูณเลขที่ง่าย ทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียนการสอน ในส่วนของกิจกรรมห้องสมุด ได้รับหนังสือพระราชทานสำหรับเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลายเล่มล่าสุด เพื่อให้นักเรียนใช้ยืมอ่าน ช่วงที่ต้องเรียนออนไลน์ สำหรับผลการสอบ O-NET คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่ำกว่าระดับจังหวัด และระดับประเทศ ได้แก้ไขด้วยการให้ครูวิเคราะห์มาตรฐาน และตัวชี้วัดเพื่อนำมาออกแบบจัดการเรียนการสอน และขอคำแนะนำวิธีจัดการเรียนการสอน จากครูโรงเรียนคู่พัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


สำหรับกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน ในช่วงสถานการณ์ของโรคโควิด-19 โรงเรียนได้นำผลผลิตการเกษตร และนมผง ไปมอบให้นักเรียนประกอบอาหารเองที่บ้าน ล่าสุดได้รับปิ่นโตพระราชทาน จำนวน 50 เถา จึงนำอาหารปรุงสำเร็จจากโรงเรียน ไปมอบให้กับนักเรียน รวมทั้งนัดพบเพื่อรับใบงานสื่อ 60 พรรษาพระราชทานไปทำที่บ้าน การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร มีการสอนทำกล้วยฉาบเค็ม ถั่วเคลือบน้ำตาลโรยงา หน่อไม้ดอง และขนมเจาะหู เป็นการนำวัตถุดิบที่มีมากมาแปรรูปสร้างรายได้


นอกจากนี้กลุ่มพัฒนาอาชีพโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริบ้านน้ำเชี่ยว โดยศิษย์เก่าได้รวมกลุ่มกัน ผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ส่งจำหน่ายที่ร้านภูฟ้า และร้านค้าในชุมชน ส่วนกิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีพื้นที่ 10 ไร่ จึงมีปริมาณผลผลิตทั้งเนื้อสัตว์ ถั่วเมล็ดแห้ง พืชผัก และผลไม้เพียงพอ และส่งเสริมให้นักเรียนปลูกผักยกแคร่ เลี้ยงไก่ไข่ ไก่เนื้อ เลี้ยงปลาดุก ปลานิลในบ่อซีเมนต์ และในกระชัง โดยขยายความรู้สู่ชุมชน เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานสำหรับเพิ่มพูนทักษะต่อไป


โอกาสนี้ ได้มีพระราชดำรัสห่วงใยเรื่องการศึกษาของนักเรียน ในช่วงเวลาที่มีปัญหาขณะนี้ หากหน่วยงานต่างๆ และปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนช่วยถ่ายทอดความรู้ ก็จะเป็นประโยชน์ทำให้วิชาความรู้ไม่สูญหายไป


จากนั้น เวลา 15 นาฬิกา 10 นาที เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระธรรมธัชมุนี ประธานมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พร้อมด้วยคณะกรรมการ และอนุกรรมการ โครงการรางวัลบัณฑิตแพทย์ บัณฑิตทันตแพทย์ และบัณฑิตเภสัชกรดีเด่น ยอดเยี่ยม นำพระภิกษุ สามเณร และผู้ได้รับรางวัลจากการจัดทำโครงการดังกล่าว เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้


พระภิกษุ สามเณร สำนักเรียนพระปริยัติธรรม วัดปทุมวนาราม ผู้สอบไล่ได้ประโยคบาลีสนามหลวง ประจำปี 2564 เฝ้ารับการถวายทุนส่งเสริมการศึกษา


บัณฑิตดีเด่นยอดเยี่ยม สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชกรศาสตร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานโล่รางวัล และเข็มกลัดมูลนิธิ ฯ


บัณฑิตดีเยี่ยม สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชกรศาสตร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเกียรติบัตร และเข็มกลัดมูลนิธิ ฯ


นักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานทุนการศึกษา

ข่าวยอดนิยม