พระราชสำนัก

สมเด็จพระสังฆราช ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ

20 ก.ย. 2564

4 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ดังนี้


วันนี้ เวลา 14.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออก ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 19/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์


ต่อจากนั้น เสด็จลง ณ พระอุโบสถ เป็นการภายใน ทรงนำคณะสงฆ์ทำวัตรเย็น สวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระผู้ทรงสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของทั้งสองพระองค์ ซึ่งตรงกับวันที่ 20 กันยายน


โอกาสนี้ โปรดให้สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ อ่าน "จุฬาลงฺกรณราชวรสฺส ปตฺติทานคาถา" ถวายพระราชกุศล ตามธรรมเนียมวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ซึ่งจะประชุมกันสวดพระพุทธมนต์ และอ่านคาถาถวายพระราชกุศล ในเย็นวันที่ 20 กันยายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เป็นประจำทุกปี


ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2412 เป็นพระอารามประจำรัชกาล อีกทั้งทรงสถาปนาสุสานหลวง ไว้บริเวณพระอารามด้านทิศตะวันตก เพื่อเป็นที่บรรจุพระศพ พระอัฐิ และพระสรีรางคาร ของพระมเหสีเทวี เจ้าจอม และพระกุลทายาทในจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ ด้วย


เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคตแล้ว พระมหากษัตริย์ทุกรัชกาล ได้ทรงทำนุบำรุงพระอารามมาโดยตลอด อีกทั้งบรรดาสมาชิกราชสกุลมหาสาขารัชกาลที่ 5 ได้เสด็จมา และมาบำเพ็ญพระราชกุศล พระกุศล และกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับทั้งองค์ต้นราชสกุล ตลอดจนพระประยูรญาติ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม อยู่เสมอ โดยเฉพาะในวันที่ 20 กันยายนของทุกปี

ข่าวยอดนิยม