พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน รร.ตชด. ในนราธิวาส

20 ก.ย. 2564

19 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 20 ถึง 22 กันยายน 2564


วันนี้ เวลา 08.57 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 13 อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)


ทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนนี้ เป็นครั้งที่ 8 และทรงงานโครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ลำดับที่ 1,043 โรงเรียนแห่งนี้ มีหมู่บ้านในเขตบริการ คือ บ้านตืองอ หมู่ที่ 3 และบ้านไอร์กือเดร์ หมู่ที่ 4 เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6


ปัจจุบัน มีนักเรียน 167 คน มีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ 29 คน กำลังศึกษาอยู่ 6 คน โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน ด้านผลการประเมิน NT ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ยด้านคณิตศาสตร์ และภาษาไทย สูงกว่าระดับจังหวัดและระดับประเทศ ส่วนผลการประเมิน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ต่ำกว่าระดับจังหวัด และระดับประเทศ จึงได้เข้าร่วมโครงการ O-NET Camp ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รวมทั้ง ส่งเสริมการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของโรงเรียน ในการสืบค้นข้อมูล และใช้คลังข้อสอบออนไลน์


ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีการปลูกพืชผัก ผลไม้ เลี้ยงไก่ไข่ ไก่เนื้อ ไก่พื้นเมือง เป็ด ปลา ผลผลิตเพียงพอต่อการบริโภค แต่ถั่วเมล็ดแห้งไม่เพียงพอ จึงขยายพื้นที่จาก 1 งาน เป็น 6 งาน และจัดหาเมล็ดถั่วที่เหมาะกับสภาพพื้นที่และอากาศ อาทิ ถั่วหรั่ง ถั่วลิสง และถั่วเขียวมาปลูกเพิ่ม รวมทั้งให้ความรู้และส่งเสริมผู้ปกครอง ปลูกพืชผัก มะละกอ เลี้ยงเป็ด ไก่พื้นเมือง และปลาดุก รวม 130 ครัวเรือน สามารถจำหน่ายผลผลิต ทำให้มีรายได้เพิ่ม และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน


ด้านจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 วันจันทร์ให้นักเรียนรับใบงาน และส่งงานวันศุกร์ ส่วนวันอังคาร ถึงวันพฤหัสบดี ครูนัดพบนักเรียนกลุ่มย่อย เพื่อติดตามการเรียนรู้ นอกจากนี้ ได้จัดอาหารกลางวันให้นักเรียนในวันนัดรับ-ส่งใบงาน โดยนำผลผลิตทางการเกษตร และนมผงไปมอบให้ที่บ้าน ทั้งนี้ ยังได้ปิ่นโตพระราชทาน จำนวน 50 เถา นำมาจัดบริการอาหารกลางวัน แก่นักเรียนแทนการใช้กล่องโฟม


โอกาสนี้ ได้มีพระราชดำรัสชื่นชม ที่ทุกหน่วยงานประสานร่วมมือกัน ทำให้นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ มีอาหารรับประทานที่ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพอนามัยดี - เวลา 12.57 น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)


โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 71 คน มีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ 20 คน จำนวนนี้สําเร็จการศึกษาแล้ว 9 คน กําลังศึกษา 5 คน ในพื้นที่พบปัญหาและความต้องการของชุมชน คือ รายได้จากการกรีดยางไม่เพียงพอ, ประปาภูเขาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง และท่อส่งน้ำอุดตันในช่วงฤดูฝน , นอกจากนี้ ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ จึงมีพระราชกระแสให้กรมส่งเสริมการเกษตร ช่วยหาตลาดจำหน่ายผลผลิต


สำหรับโรงเรียนแห่งนี้ ดําเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฉบับที่ 5 ครบทุกด้าน อาทิ ด้านสุขภาพอนามัยนักเรียน ทางโรงเรียนได้จัดอาหารเสริมนมให้ดื่มก่อนกลับบ้านทุกวัน ส่งเสริมให้ออกกําลังกาย และแนะนําผู้ปกครองให้เพิ่มอาหารโปรตีนสูง เช่น ไข่ เนื้อปลา เนื้อไก่ เนื่องจากพบนักเรียนมีภาวะเตี้ย และภาวะผอมบางคน ด้านกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน มีสมาชิก 78 คน มีการทําบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดการจดบันทึกรายงานการประชุมสหกรณ์นักเรียน


โอกาสนี้ ทอดพระเนตรสุขศาลาพระราชทาน ที่มีการให้บริการการรักษาทางไกล โดยพระราชทานจออัจฉริยะ (SMART BOARD)ให้กับสุขศาลาพระราชทาน ในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 4 เครื่อง เพื่อให้ครูพยาบาลใช้ปรึกษาแพทย์ ในการรักษานักเรียน และชาวบ้าน ซึ่งวันนี้ มีการสาธิตผู้ป่วยเป็นโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะ โดยครูพยาบาล จะปรึกษาอาการของโรคกับแพทย์พี่เลี้ยงปลายทาง ที่โรงพยาบาลศรีสาคร หากพบว่ามีอาการหนักจะส่งรถพยาบาลมารับผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไป


ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ให้บริการอาหารกลางวันกับนักเรียน ในรูปแบบข้าวกล่อง ในวันที่มารับใบงานและส่งใบงาน นอกจากนี้ยังนําผลผลิตทางการเกษตร และนมผงมอบให้นักเรียนไปรับประทานที่บ้าน รวมทั้งได้รับปิ่นโตพระราชทาน จํานวน 30 เถา


เพื่อนำมาจัดบริการอาหารกลางวันนักเรียน ส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ส่งเสริมให้นักเรียนปลูกผักกินใบ ผักเครือเถา ปลูกไม้ผล เลี้ยงไก่ไข่ ไก่เนื้อ เป็ด เลี้ยงปลาในบ่อดิน และบ่อซีเมนต์ มีผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการ แต่ประเภทถั่วเมล็ดแห้งไม่เพียงพอ ทางโรงเรียนได้แก้ไข ด้วยการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกถั่วหรั่งในโรงเรียน และแบ่งเมล็ดพันธุ์ถั่วหรั่ง ให้ผู้ปกครองนําไปปลูกที่บ้าน และนำผลผลิตแบ่งให้กับโรงเรียนในอัตราส่วน 50 ต่อ 50


โอกาสนี้ ได้มีพระราชดำรัส ทรงห่วงใยเรื่องการรักษาความสะอาด สุขาภิบาล และสุขอนามัยส่วนบุคคล ถ้าทำได้จะทำให้ความเป็นอยู่ดีขึ้น เวลานี้ต้องช่วยกัน ซึ่งที่ผ่านมาทุกหน่วยงานของจังหวัดนราธิวาส ร่วมมือกันเข้มแข็งดี


ต่อจากนั้น เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย นำผู้ว่าราชการจังหวัด เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเกียรติบัตร แต่งตั้งเป็นประธานที่ปรึกษา คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และนำ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเกียรติบัตร แต่งตั้งเป็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัด และรับพระราชทานเข็มกลัดอักษร พระนามาภิไธย “ส.ธ.”

ข่าวยอดนิยม