การเมือง

ราชกิจจาฯ ประกาศ ยกเว้นค่าทำ ‘บัตรประชาชน’ ลดค่า ‘เปลี่ยนชื่อสกุล-จดทะเบียนสมรส’ เหลือบาทเดียว

18 ก.ย. 2564

293 view

CH3ThailandNews

สรุปครบจบทุกประเด็นข่าว กับ CH3ThailandNews

วันที่ 17 ก.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมการปกครอง 3 ฉบับ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ การทำบัตรประชาชน และให้ลดค่าธรรมเนียมการเหลือ “หนึ่งบาท” ขอสำเนาทะเบียนบ้าน และการจดทะเบียนสมรส รวมถึงการขอเปลี่ยนชื่อสกุล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดภาระให้ประชาชนในช่วงวิกฤตโควิดที่ระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และการดำรงชีวิตของประชาชน


การยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน มีผลนับตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้

(๑) การออกบัตรใหม่ในกรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย บัตรชำรุดในสาระสำคัญ การแก้ไขชื่อตัวหรือชื่อสกุล หรือการย้ายที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

(๒) การออกใบแทนใบรับ

(๓) การขอคัดและรับรองสำเนาข้อมูลเกี่ยวกับบัตร


การลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนครอบครัว การจดทะเบียนสมรสเหลือฉบับละ “หนึ่งบาท” ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดดังนี้

(๑) การขอคัดสำเนาหรือคัดและรับรองสำเนาทะเบียนครอบครัว ฉบับละหนึ่งบาท

(๒) การจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนรับรองบุตรนอกสำนักทะเบียนโดยมีผู้ขอ รายละหนึ่งบาท

(๓) การจดทะเบียนสมรส ณ สถานที่สมรสซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้มีขึ้น รายละหนึ่งบาท


การออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับชื่อบุคคลเหลือฉบับละ “หนึ่งบาท” ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้

(๑) การออกหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อรอง

(๒) การออกหนังสือสำคัญแสดงการรับจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล

(๓) การออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล


http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/223/T_0033.PDF

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/223/T_0034.PDF

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/223/T_0035.PDF
ข่าวยอดนิยม