พระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 2/2564

17 ก.ย. 2564

2 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 2/2564 ในรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


วันนี้ ที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ในรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง , พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมทั้งผู้บริหาร และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ


ทั้งนี้จากการดำเนินงานตามพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปีงบประมาณ 2564 ได้พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่ราษฎรในพื้นที่สถานีวิจัย สถานีเกษตรหลวง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ทั้ง 39 แห่งทางภาคเหนือ


โดยมุ่งเน้นพัฒนา และส่งเสริมให้ราษฎร พึ่งพาตนเอง สามารถอาศัยบนพื้นที่สูงได้อย่างสมดุล ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต จากการทำการเกษตรแบบดั้งเดิม เน้นการสร้างรายได้ จากการปลูกพืชแบบพอเพียง โดยโครงการหลวงทำการวิจัยพันธุ์พืชใหม่ที่เหมาะสม เพื่อเป็นที่เรียนรู้แก่เกษตรกร มุ่งสร้างนวัตกรรม และเทคโนโลยีการผลิตพืช ยกระดับงานหัตถกรรมชนเผ่า เพื่อเสริมสร้างคุณค่า และสร้างรายได้เสริมในครัวเรือน


อาทิ การจัดเก็บลวดลายผ้าดั้งเดิมชนเผ่าคะฉิ่น ชนเผ่าไทลื้อที่ใกล้สูญหาย โดยการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือทอผ้า แบบกึ่งอัตโนมัติ ของชนเผ่าปกาเกอะญอ รวมทั้งต่อยอดผลิตภัณฑ์กัญชง ผสมเส้นใยไหม นอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมการเกื้อกูลกัน ระหว่างคนกับป่า


โดยดำเนินโครงการสวมหมวกให้ดอย เน้นการปลูกพืชแบบวนเกษตรผสมผสาน เกิดพื้นที่สีเขียวควบคู่กับการสร้างรายได้จากไม้ป่า เพื่อสร้างรายได้หมุนเวียน จากพื้นที่นำร่อง 7 แห่ง ขยายสู่พื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 37 แห่ง


และเพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมีความคล่องตัว เกิดประโยชน์สูงสุด มูลนิธิฯ ได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง "ชนกาธิเบศรดำริ" ขึ้น พร้อมดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เหียะน้อย เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ สำหรับการอุปโภคบริโภค ในชุมชนตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไม่เพียงพอ โดยเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเป็นแหล่งน้ำที่เกิดประโยชน์ แก่ประชาชนโดยรวมในชุมชนพื้นที่ต่อไป

ข่าวยอดนิยม