พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเป็นประธานการประชุม โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

16 ก.ย. 2564

17 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี​ ทรงเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 1/2564​ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


วันนี้ เวลา 14.00 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก​ ณ​ ตำหนักทิพย์พิมาน​ ตำบลโป่งตาลอง​ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา​ ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน การดำเนินโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์​ในการนี้​ ทรงมีพระดำรัสเปิดการประชุม โดยทรงห่วงใยในสถานการณ์ของโรคในปัจจุบัน ที่ยังคงมีการติดเชื้ออยู่ ซึ่งในปี 2564 นี้มีผู้ติดเชื้อถึง 4 ราย


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เป็นโครงการตามพระปณิธานใน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย และทรงห่วงใยในสุขภาพของคนไทย ตลอดจนสัตว์เลี้ยง สัตว์จรจัดไร้ที่พึ่ง ทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืน ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก ภายหลังที่ได้ดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน


พบว่า ผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า มีจำนวนลดลงอย่างมาก สอดคล้องกับจำนวนสัตว์ป่วย ด้วยโรคพิษสุนัขบ้าที่ลดลงเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เป็นผลจากการบูรณาการทำงานร่วมกัน ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันการดำเนินโครงการอยู่ในระยะที่ 2 ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินงาน 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ​ 2564 ถึง 2568


และด้วยข้อจำกัดในการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า​ และทำหมันในสัตว์เลี้ยงมีแนวโน้มที่ลดลง ซึ่งอาจส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ และจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ความปลอดภัยของประชาชน


ทั้งนี้การประชุม​ มีมติให้ทุกฝ่ายเร่งรัดการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ เมื่อสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลาย โดยปรับรูปแบบการปฏิบัติงานต่างๆ ให้เหมาะสม คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภาคสนาม นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 ทั้งสิ้น 72 โครงการ ภายใต้ 8 ยุทธศาสตร์


และมีแนวทางการดำเนินงานร่วมกันใน 4 ประเด็นคือ การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า, การบริหารจัดการประชากรสัตว์เลี้ยง ทั้งประเทศอย่างเป็นระบบ, การส่งเสริมให้ภาคเอกชนและสังคม มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ตลอดจน การแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ตามแนวชายแดน ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน

ข่าวยอดนิยม