พระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 3 ปี 2564

14 ก.ย. 2564

6 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์


วันนี้ ที่อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ , พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี , นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี รองประธานคณะกรรมการฯ และนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์สาขา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)


โดยมีระเบียบวาระสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1/2563 เกี่ยวกับการประเมินผล แผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2560 - 2564 ซึ่งมีผลการดำเนินงานด้านศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนา ที่มีผลการศึกษา 13 เรื่อง ด้านการขยายผลและถ่ายทอดองค์ความรู้ ตั้งแต่ปี 2560 – 2563 มีผู้เข้ารับการอบรมกว่า 20,000 คน นำความรู้ไปใช้ประโยชน์กว่า 85% มีเมนูโดดเด่น 26 เมนู อาทิ การเลี้ยงโคเนื้อภูพาน ไก่ดำภูพาน สุกรภูพาน นอกจากนี้ยังจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริขึ้น 32 แห่ง ส่วนการบริหารจัดการองค์กร มีการถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนรอบศูนย์ จำนวน 22 หมู่บ้าน กว่า 15,000 คน


สำหรับการดำเนินงานในปี 2564 ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ปรับเปลี่ยนการฝึกอบรมในรูปแบบ New Normal ให้ความรู้แก่เกษตรกรกลุ่มย่อย , ศึกษาดูงานแบบออนไลน์ และจัดทำคลิปเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก โดยมีผู้เข้าอบรมกว่า 1,200 คน


ปัจจบันศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ มีศูนย์สาขา 4 แห่ง ประกอบด้วย โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร , โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม , โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนบ้านแดนสามัคคีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ

ข่าวยอดนิยม