พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเป็นปธ.เปิดการประชุม คกก.มูลนิธิจุฬาภรณ์สามัญ ประจำปี 2564

14 ก.ย. 2564

11 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการมูลนิธิจุฬาภรณ์สามัญประจำปี 2564


วันนี้ เวลา 14.00 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ จุฬาภรณ์สามัญประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)


ในการนี้ ทรงฟังการกราบทูลรายงานผลการดำเนินงาน และความก้าวหน้าของมูลนิธิจุฬาภรณ์ โดยมีระเบียบวาระ อาทิ การรับรองรายงานการประชุมประจำปี 2563 รายงานการดำเนินกิจการของมูลนิธิจุฬาภรณ์ ประจำปี 2563 ที่เสนอกระทรวงมหาดไทย ,รายงานการจัดทำวารสารมูลนิธิจุฬาภรณ์ ประจำปี 2563


ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วยพระกรณียกิจ อันมีคุณูปการต่อประเทศชาติ และพระเกียรติคุณทางวิชาการ อาทิ ทรงได้รับการถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อต่อต้านมะเร็ง จากคณะกรรมการกฎบัตรแห่งกรุงปารีส ว่าด้วยการต่อต้านโรคมะเร็ง สาธารณรัฐฝรั่งเศส และในโอกาสที่ทรงสำเร็จ การศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นต้น


มูลนิธิจุฬาภรณ์ ได้สถาปนาขึ้นตามพระดำริ ในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เมื่อปี 2529 เพื่อดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ อาทิ การให้บริการทางการแพทย์ และช่วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแก่ผู้ป่วยยากไร้ในพระอนุเคราะห์ การพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ และโครงการหารายได้สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ อาทิ “โครงการ ถักร้อย สร้อยรัก” เพื่อให้มูลนิธิฯ สามารถดำเนินงานให้ความช่วยเหลือ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมสืบไป


โอกาสนี้ ทรงห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วทั้งประเทศ พร้อมกันนี้ ได้มีพระดำรัสถึงการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง ของหน่วยแพทย์พอ.สว.ด้วย

ข่าวยอดนิยม