พระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมสรุปผลการก่อสร้าง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชนกาธิเบศรดำริ

03 ก.ย. 2564

24 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี เป็นประธานการประชุมสรุปผลการก่อสร้าง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชนกาธิเบศรดำริ


วันนี้ ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมสรุปความคืบหน้าการก่อสร้าง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร "ชนกาธิเบศรดำริ" ของมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมกับมอบโล่ และของที่ระลึก แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 และนายทหารในสังกัด ที่ให้การสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์วิจัยฯ รวมทั้งให้ความร่วมมือแก่มูลนิธิโครงการหลวง มาอย่างต่อเนื่อง


โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร "ชนกาธิเบศรดำริ" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้จัดตั้งขึ้นที่ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามศูนย์วิจัยฯ แห่งนี้ว่า "ชนกาธิเบศรดำริ" ซึ่งมีความหมายว่า เป็นศูนย์รวมการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง สืบสาน รักษา และต่อยอด ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


ที่จะสร้างประโยชน์ทั้งแก่ประชาชนบนพื้นที่สูง ประชาชนในพื้นที่โดยรอบ และประชาชนโดยรวมของประเทศ โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2563 ประกอบด้วย อาคารอำนวยการ อาคารปฏิบัติงาน กลุ่มอาคารห้องปฏิบัติการ ได้แก่ อาคารปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์และแปรรูปสมุนไพร อาคารปฏิบัติการอารักขาพืช อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ


และยังมีอาคาร DATA CENTER เป็นศูนย์ควบคุมระบบสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ เชื่อมต่อกับสถานีวิจัย สถานีเกษตรหลวง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ที่ตั้งอยู่ใน 6 จังหวัดภาคเหนือ และศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงที่กรุงเทพฯ


ขณะนี้ การก่อสร้างส่วนอาคารหลักทั้งหมด โดยความร่วมมือจากกองพลพัฒนาที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 ได้แล้วเสร็จ เมื่อการดำเนินการในส่วนอื่นครบถ้วนแล้ว มูลนิธิโครงการหลวง จะย้ายที่ทำการ และห้องปฏิบัติการทั้งหมด ที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ ไปยังศูนย์วิจัยฯ แห่งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ

ข่าวยอดนิยม