พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ โปรดเกล้าฯ พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลต่างๆ

01 ก.ย. 2564

12 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19


วันนี้ ที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีรับมอบ เครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ พระราชทาน จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์ และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้พระราชทานเงินจาก "กองทุนชัยพัฒนา สู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ )" ในการจัดซื้อ เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลน อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ปัจจุบันโรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จํานวน 300 คน และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้อุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอ


ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายเจนวิทย์ เวชกามา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ พระราชทาน จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา เป็นโรงพยาบาลประจําอําเภอ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ขนาด 120 เตียง แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังคงทวีความรุนแรง โรงพยาบาล ฯ ได้ขยายกําลังการรักษาสู่โรงพยาบาลสนาม ขนาด 120 เตียง เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่ รวมถึงผู้ป่วยติดเชื้อ ที่มีความประสงค์ กลับมารักษา ยังภูมิลําเนาในจังหวัดยโสธรด้วย


ที่โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี นายแพทย์สุเทพ จันทรเมธีกุล ผู้อำนวยโรงพยาบาลโพธาราม รับมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน เครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ พระราชทานแก่โรงพยาบาลโพธาราม จำนวน 5 เครื่อง


จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดราชบุรี เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ทางโรงพยาบาลโพธารามได้จัดแยกอาคาร สําหรับผู้ป่วยติดเชื้อ จํานวน 165 เตียง และจัดตั้งโรงพยาบาลสนามหลวงพ่อแดง อีก 130 เตียง และสถานที่แยกกักตัวผู้ป่วยติดเชื้อในชุมชน (Community Isolation) 4 แห่ง ซึ่งเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ เป็นอุปกรณ์สำคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วยภาวะหายใจล้มเหลว หรือมีภาวะพร่องออกซิเจน


และที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม นายแพทย์มนู ชัยวงศ์โรจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม รับมอบชุด PAPR หรืออุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ แบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ จํานวน 10 ชุด ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานงบประมาณจาก "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ )" ในการจัดซื้อ เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ


มูลนิธิชัยพัฒนา ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการสู้ภัยโควิด-19 และขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงิน สมทบกองทุน ชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ ) ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสวนจิตรลดา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 067-300487-3

ข่าวยอดนิยม