พระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมการดำเนินงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

01 ก.ย. 2564

117 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงาน ของศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์


วันนี้ ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ , พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี รองประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยเลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)


โดยมีระเบียบวาระการประชุม เรื่องการประเมินผลแผนแม่บท ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2560 ถึง 2564 , ผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาฯ ในด้านศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา การขยายผล และถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่ผ่านมามีผู้เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน มากกว่า 4,970,000 คน นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ได้มากกว่าร้อยละ 85.53


นอกจากนี้ ยังได้ติดตามการดำเนินงาน ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ โดยจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม 12 หลักสูตร ในรูปแบบ Onsite และ Online เช่น การปลูกเมล่อนด้วยปุ๋ยหมักดินเลนนากุ้ง การแปรรูปสาหร่ายพวงองุ่น การปลูกแคคตัส และไม้อวบน้ำ มีผู้เข้าฝึกอบรมมากกว่า 3,800 ราย ,ส่งเสริมการทำธนาคารปูม้า เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรปูม้า และปูทะเล แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง รวมถึงการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล จำนวน 208 ครัวเรือน ตลอดจนการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้


ทั้งนี้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ยังคงดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง และให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยจัดทำโครงการ "กล้า อิ่ม สุข" แจกชุดปลูกผักสวนครัว เพื่อบริโภคในครัวเรือน

ข่าวยอดนิยม