พระราชสำนัก

ในหลวง โปรดเกล้าฯให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังสาธารณรัฐสโลวัก และ สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน

01 ก.ย. 2564

14 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวัก และวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวัก ในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวัก ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กันยายน 2564 ความว่า


"ฯพณฯ นางซูซานา ชาปูโตวา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวัก กรุงบราติสลาวา ในโอกาสวันรัฐธรรมนูญ ของสาธารณรัฐสโลวัก ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดี และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดี มีพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง และประสบความสุขสวัสดี ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวสโลวักประสบความสำเร็จ และเจริญรุ่งเรืองสืบไป


ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรอันราบรื่นและเจริญงอกงามที่มีอยู่ระหว่าง ประเทศของเราทั้งสอง จะเป็นปัจจัยสำคัญช่วยส่งเสริมความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านการค้าและการลงทุน ให้เจริญรุดหน้ายิ่งขึ้น อันจะนำมาซึ่งประโยชน์แก่ประเทศและประชาชน ของเราทั้งสองเป็นอเนกประการ"


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


พร้อมกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ในโอกาสวันเอกราช ของสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กันยายน 2564 ความว่า


"ฯพณฯ นายชัฟคัต มีร์ซีโยเยฟ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน กรุงทาชเคนต์ ในโอกาสวันเอกราช ของสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดี มีพลานามัยสมบูรณ์ และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จของประชาชน และความรุ่งเรืองไพบูลย์ ของสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน


ข้าพเจ้าตระหนักยิ่งถึงคุณค่าของมิตรไมตรีอันเข้มแข็งระหว่างประเทศและประชาชน ของเราทั้งสอง อีกทั้งเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดดังกล่าวจะก่อให้เกิดการพัฒนาเพิ่มพูนความร่วมมือ ในกิจการด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยน ทางวิชาการ รวมทั้งการท่องเที่ยว ต่อไปในภายภาคหน้า"


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวยอดนิยม