ประชาสัมพันธ์

คลินิกแก้หนี้ by SAM

เมื่อวานนี้

36 view

PEA ได้รับผลคะแนน ITA ประจำปี 2564 สูงสุดในรอบ 8 ปี

28 ส.ค. 2564

261 view

เรื่องเล่าเช้านี้

ออกอากาศ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 06:00 - 08:20 น.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) คว้ารางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ITA Awards 2021 ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564 98.34 คะแนน ระดับ AA (เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่ 95.24 คะแนน) เป็นคะแนนสูงสุดในรอบ 8 ปี ตั้งแต่การเข้าร่วมประเมินในปี 2557 ติดอันดับที่ 1 ของกระทรวงมหาดไทย อันดับที่ 1 ของรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงาน และอันดับที่ 6 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เข้ารับการประเมิน


PEA เข้าร่วมประเมิน ITA ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน รางวัลที่ได้รับจาก ป.ป.ช. ในครั้งนี้เป็นรางวัลทรงคุณค่าต่อองค์กร เชิดชูเกียรติยศ ความภาคภูมิใจและสร้างขวัญกำลังใจเป็นอย่างสูงให้กับคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลข่าวยอดนิยม