พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

22 ก.ค. 2564

12 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


วันนี้ เวลา 13.37 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องช่วยหายใจ ประสิทธภาพสูง เพิ่มอีก 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 หลังจากที่พระราชทานให้แก่กระทรวงสาธารณสุขไปแล้ว จำนวน 4 เครื่อง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564


ด้วยทรงมีความห่วงใยเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่มีความสำคัญ และมีความจำเป็นต่อชีวิตของผู้ป่วย ที่มีจำนวนไม่เพียงพอ ต่อการให้บริการแก่ผู้ป่วยในยามคับขัน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ทวีความรุนแรงและขยายเป็นวงกว้าง ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน โดยทรงมีพระวินิจฉัยคัดเลือกเครื่องช่วยหายใจที่มีความทันสมัย มีศักยภาพ และประสิทธิภาพสูง


ในการนี้ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิ กราบทูลรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขตสุขภาพที่ 10 ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ,ศรีษะเกษ,อำนาจเจริญ,ยโสธร และมุกดาหาร โดยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 20 กรกฎาคม 2564 ณ เวลา 16.00 น. มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 6,102 คน ผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 2,861 คน คิดเป็นร้อยละ 46.89 เสียชีวิดสะสม 34 คน สำหรับแนวโน้มการระบาดเข้าในพื้นที่ มีจำนวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยทางเขตมีมาตรการดำเนินการเชิงรุก และการเฝ้าระวังเชิงรุก รวมถึงการจัดเตรียมความพร้อม เฝ้าระวังอาการผู้ป่วยคอยเตียงในทุกหมู่บ้าน


โอกาสนี้ พระราชทานพระดำรัส เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่แพทย์ พยาบาล บุคคลากรทางการแพทย์ ที่มีส่วนในการช่วยดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19

ข่าวยอดนิยม