พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามความก้าวหน้า โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จ.มุกดาหาร-สกลนคร

22 ก.ค. 2564

37 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และสกลนคร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์


วันนี้ เวลา 09.02 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)


โรงเรียนแห่งนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2543 ปัจจุบันเปิดทำการสอนระดับก่อนประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียน 202 คน ในจำนวนนี้มีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย สติปัญญา และอารมณ์ 3 คน โดยนักเรียนที่บกพร่องทางสติปัญญา 1 คน ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 2 คน กำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาล 3 และประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งทางโรงเรียนได้พัฒนาขีดความสามารถของครูผู้สอน


โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และมหาวิทยาลัยนครพนม จัดอบรมครู พร้อมจัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม ทั้งได้รับสนับสนุนงบประมาณจากเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร จัดจ้างครูอาสา กศน. มาช่วยสอนเสริม เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังนำสื่อการเรียนการสอนต่างๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อกระตุ้นเด็กนักเรียนให้สนใจศึกษาเรียนรู้เพิ่มขึ้น อาทิ คลิปการเรียนการสอนในช่องยูทูบ , การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ที่สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอนในวิชาต่างๆ โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาตร์ได้รับความร่วมมือ จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย มุกดาหาร ทั้งการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ,จัดค่ายวิชาการ นอกจากนี้เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ได้สนับสนุนจัดสร้างห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้กับทางโรงเรียนด้วย


นอกจากองค์ความรู้ด้านวิชาการแล้ว ยังดำเนินงานตามพระราชดำริ ในการสร้างเสริม ฝึกอบรม ด้านการเกษตร ตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน นำผลผลิตทั้งพืชผัก ไม้ผล และเนื้อสัตว์มาประกอบเลี้ยง ให้นักเรียนได้รับสารอาหารครบตามหลักโภชนาการ และช่วยให้นักเรียนนำความรู้ไปปรับใช้ที่บ้าน การส่งเสริมงานวิชาชีพ ได้รับเงินพระราชทาน เพื่อสร้างห้องปฏิบัติการแปรรูปผลผลิตการเกษตร ซึ่งโรงเรียนดำเนินโครงการ นําร่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร มาสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในรายวิชาเลือกบังคับ โดยสอนทำกล้วยตากม้วน และกล้วยอบม้วน รวมทั้งสอนทำบัญชี การเลี้ยงไหม สาวไหม และทอผ้าไหมแก่นักเรียน นอกจากจะช่วยสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้ว ยังสามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ในอนาคต รวมทั้งยังขยายผลสู่ชมชน ซึ่งได้จัดตั้งกลุ่มอาชีพนำวัสดุ และทรัพยากรในท้องถิ่นมาแปรรูปเพิ่มมูลค่า อาทิ ผ้าห่ม ตะกร้าสานจากไม้ไผ่ เป็นการเพิ่มรายได้เสริมจากการทำไร่นา โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม รับไปจำหน่ายที่ร้านภูฟ้า


โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทแก่ทุกหน่วยงาน ที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ ทำให้เห็นผลงานในด้านต่างๆ ทั้งโรงเรียนและชุมชน ทำให้นักเรียนมีความสามารถ และทักษะที่หลากหลาย ในเรื่องวิชาการ วิชาชีพ ในการทำงาน ทั้งเป็นรายได้เสริม และนำความรู้ไปเผยแพร่ต่อไป เป็นความรู้ที่ทางโรงเรียนแบ่งปันให้ชุมชน และชุมชนแบ่งปันกลับสู่โรงเรียน


เวลา 13.31 น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ซึ่งทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนนี้ ครั้งที่ 5 และเป็นการทรงงานในโครงการของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนลำดับที่ 1,032 จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2543 จัดการศึกษาแก่เด็กในพื้นที่บริการ 2 หมู่บ้าน โรงเรียนมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทำให้ผู้ปกครองจากหมู่บ้านนอกเขตบริการอีก 9 หมู่บ้าน ส่งบุตรหลานมาเรียนมากขึ้น เนื่องจากทำให้นักเรียนมีทักษะด้านอาชีพ และการเกษตร นำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน


ปัจจุบันมีนักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 254 คน และมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา รวม 10 คน ขณะนี้ต้องเรียนออนไลน์ บางคนสัญญาณโทรศัพท์ที่บ้านไม่เสถียร จึงมาขอใช้สัญญาณ wifi ที่โรงเรียน


โอกาสนี้ทรงชื่นชมที่นักเรียนทุกคนมีผลคะแนนเรียนดี ทรงแนะนำให้หาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ซึ่งสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับสนองพระราชดำริ จัดหาเครื่องมือ สนับสนุนการเรียน online ให้สะดวกมากขึ้น รวมทั้งจัดหาหนังสือในระดับที่สูงขึ้น ให้กับห้องสมุด


สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ครู ตชด. และผู้ปกครอง ตั้งกลุ่ม Line ของแต่ละชั้นปี เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ส่งใบงาน การบ้าน และแบบฝึกหัด ให้ผู้ปกครองช่วยดูแลอีกทางหนึ่ง ในหนึ่งสัปดาห์ ครู ตชด. จะออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 2 ครั้ง นำถุงยังชีพเพื่อการศึกษาพระราชทาน และอาหารเสริม เช่น นม ไปมอบให้ มีการสอนเสริมในข้อที่สงสัย และให้ความรู้เรื่องการป้องกันระวังตนเอง และส่วนรวม ที่ผ่านมาผลคะแนนของนักเรียนในทุกชั้นปี มีพัฒนาการดีขึ้นเรื่อย ๆ


กิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จ คือ สหกรณ์นักเรียน ที่ส่งเสริมให้นักเรียนออมทรัพย์ มียอดเงินฝากรวมกันมากกว่า 1,100,000 บาท สะท้อนให้เห็นว่านักเรียน ตระหนักถึงความสำคัญของการออม ด้านกิจกรรมฝึกอาชีพ สอนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น หน่อไม้ดอง ปลาเค็ม และไข่เค็มไอโอดีน รวมถึงทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก , ทอผ้าไหมย้อมคราม และสานตะกร้า ส่วนกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น มีกิจกรรมโปงลาง "รําภูไทเทิดพระเกียรติ" เครื่องดนตรีที่ใช้ ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทำให้นักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม


ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ผลผลิตจากแปลงเกษตร และปศุสัตว์ ให้ผลผลิตดี ส่วนปศุสัตว์ เลี้ยงไก่ไข่ เป็ด ห่าน กระต่ายดำ และสุกร เป็นฐานการเรียนรู้ให้ประชาชนได้ศึกษา


สำหรับกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ได้รวมกลุ่มช่วยกันทำเกษตร แปรรูปผลผลิต ทำผ้าย้อมคราม ส่งผลให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ดีขึ้น และมีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย ขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นต่อไป


โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท แก่ผู้ปฏิบัติงานที่ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนและชุมชน โรงเรียนแห่งนี้ เคยเสด็จพระราชดำเนินมาหลายครั้ง ครั้งนี้เห็นถึงความก้าวหน้าของโรงเรียนและชุมชน ที่ได้ร่วมมือกัน ช่วยเหลือกัน แบ่งปันกัน ถ้ามีปัญหาก็ให้ปรึกษากัน ก็จะแก้ปัญหาและผ่านพ้นไปได้

ข่าวยอดนิยม