พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จ.นครพนม

21 ก.ค. 2564

21 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตาม ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่จังหวัดนครพนม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์


วันนี้ เวลา 14.01 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนตามพระราชดำริ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ซึ่งทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนนี้ ครั้งที่ 6 และเป็นการทรงงานในโครงการของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนลำดับที่ 1,029 โอกาสนี้ ทรงฟัง ครูใหญ่กราบบังคมทูลรายงานข้อมูลพื้นฐาน และผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ที่ประสบผลสำเร็จดีในทุกด้าน


ปัจจุบัน มีหมู่บ้านในเขตบริการ 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโนนอุดมดี บ้านนาทม บ้านหมูม่น บ้านดอนเตย บ้านนาดี มีครู ตชด. 6 นาย นักเรียนชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 76 คน และมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ที่กำลังศึกษาอยู่ 7 คน สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ทุกคน ขณะนี้ต้องเรียนแบบออนไลน์ ด้วยโทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์ ผ่าน application Line มีครูคอยติดตามดูแล ถ้านักเรียนไม่มีอุปกรณ์สื่อสาร ครูจะทำใบงาน แจกแบบฝึกหัดให้ทำที่บ้าน ส่วนชมรมศิษย์เก่า ตั้งขึ้นเมื่อปี 2548 มีสมาชิก 112 คน ที่ผ่านมาช่วยพัฒนาโรงเรียน จัดผ้าป่าหาทุนสนับสนุนการศึกษามาโดยตลอด


ที่ห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันนี้มีสาธิตการสอนวิชาภาษาไทย ใช้สื่อ DLTV เป็นการเรียนแบบชมย้อนหลัง มีครูช่วยสรุปเนื้อหา ช่วงสถานการณ์ของโรคโควิด-19 นักเรียนสามารถเปิดชม Link ผ่านทางมือถือ เพื่อเรียนรู้ และตอบแบบฝึกหัด หากมีข้อสงสัยสามารถ chat ถาม หรือมาพบครูที่โรงเรียน เป็นการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวล


กิจกรรมห้องพยาบาล มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด ดูแลเรื่องสุขภาพนักเรียน และการเจ็บป่วยของคนในชุมชน โรคที่พบมาก ได้แก่ โรคมือเท้าปาก ,ตาแดง และไข้เลือดออก ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากเป็นหมู่บ้านเดี่ยว ทำให้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ แต่มีมาตรการสอบสวนโรค คัดกรอง และแยกกักตัวผู้ที่มีความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด


กิจกรรมห้องสมุด มีการจัดกลุ่มฝึกให้นักเรียน พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย เป็นการพัฒนาทักษะเพื่อต่อยอดไปสู่การเรียนวิชาอื่นให้ดีขึ้น กิจกรรมฝึกอาชีพ มีสาธิตทำไม้กวาดทางมะพร้าว เป็นการนำวัสดุในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์


กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน มีผลผลิตเพียงพอ ระยะนี้ครู ตชด. ผลัดกันดูแล และมีผู้ใหญ่บ้าน ช่วยกระจายข่าว ชักชวนผู้ปกครอง ให้ช่วยกันดูแลแปลงเกษตร ทำนา ทำปุ๋ยหมัก เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่พื้นเมือง และหมู เป็นการแบ่งปันความรู้ แบ่งปันผลผลิตในสถานการณ์ที่ยากลำบาก


โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท ให้ทางโรงเรียนเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยของครู และนักเรียนให้มากขึ้น ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


เวลา 15.50 น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนากระเสริม อำเภอท่าอุเทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เป็นการติดตามการดำเนินครั้งที่ 2 และเป็นการทรงงานในโครงการของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนลำดับที่ 1,030 โดยเป็นศูนย์การเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา เปิดสอนระดับปฐมวัยถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 73 คน ดำเนินงานส่งเสริมการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านโครงการตามพระราชดำริ ที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เข้ามาบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกัน ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายนที่ผ่านมา ได้จัดการเรียนการสอนแบบ On Hand ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ซึ่งมอบหมายให้ตัวแทนหมู่บ้าน มารับใบงานส่งต่อให้กับนักเรียนไปทำที่บ้าน และให้ครูตชด.ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งใช้วิธีศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล และได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิสิริวัฒนภักดีสนับสนุนบุคลากร จัดจ้างครูอาสามาช่วยสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน


อีกทั้งประยุกต์ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น มาเป็นสื่อการเรียนการสอน เพื่อกระตุ้นความสนใจ ส่งผลให้นักเรียนมีผลคะแนนการสอบ O-net ในวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์ สูงกว่าระดับประเทศ และมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2561 ได้รับโล่รางวัลผลคะแนน O-net เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ขึ้นไป จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ในการนี้ทรงชื่นชมศิษย์เก่า ที่ร่วมกันใช้เวลาว่างในช่วงวันหยุด กลับมาพัฒนาสภาพแวดล้อมของศูนย์การเรียนฯ


ส่วนการพัฒนาสุขอนามัย มีการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน โดยนำผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ทั้งเนื้อสัตว์ ผัก และผลไม้ ใช้เป็นวัตถุดิบ ทั้งนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ถนอมอาหาร อาทิ การทำไข่เค็ม การเพาะถั่วงอกคอนโด ซึ่งศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน จังหวัดมุกดาหาร เข้าไปถ่ายทอดความรู้ สำหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีการปลูกผัก เลี้ยงปลาดุกวงบ่อซีเมนต์ เลี้ยงปลาในกระชัง เลี้ยงไก่ และปลูกถั่วครกเพิ่มเติม รวมถึงปลูกถั่วเมล็ดแห้งเพิ่มในพื้นที่สาธารณในหมู่บ้าน คาดว่าจะเก็บผลผลิตได้ในปีนี้ นอกจากนี้ยังขยายองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนด้วย


โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราโชวาท โดยทรงห่วงใยนักเรียนที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 ที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม ขอให้ทางโรงเรียนส่งคลิปการเรียนการสอน หรือเอกสารให้นักเรียนได้ศึกษาระหว่างหยุดเรียน เพื่อจะได้เรียนให้ทันเพื่อน ๆ นอกจากนี้ทรงขอบใจหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามาช่วยดูแลโครงการภายในโรงเรียนเป็นอย่างดี


ทั้งนี้ ระหว่างการติดตามการทรงงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ ทั้งสองแห่งในวันนี้ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ได้ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม และมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของ ศบค. อย่างเคร่งครัด

ข่าวยอดนิยม