เศรษฐกิจ

คปภ.เบรก #สินมั่นคง ยกเลิกกรมธรรม์ประกันโควิด 'เจอ จ่าย จบ'

16 ก.ค. 2564

180 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ : วันจันทร์-ศุกร์ : 16:30 - 18:00 น.

สะเทือนวงการประกัยภัย หลังวันนี้ สินมั่นคงประกันภัย บอกเลิกประกันภัยโควิด เจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in1 พร้อมคืนเงินลูกค้าภายใน 15 วัน


โดยบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ออกหนังสือ ชี้แจง ระบุว่า สืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง จึงนับเป็นภาวะวิกฤติด้านสาธารณสุขในระดับที่ท้าทาย จนไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าสถานการณ์จะพัฒนาไปสู่จุดใด ส่งผลให้ สินมั่นคงประกันภัย ต้องบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ


บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จึงมีความจำเป็นต้องใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัยการติด เชื้อไวรัสโคโรนาแบบ เจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in 1 ตามแบบและข้อความ หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไป และข้อกำหนด ข้อ 2.4.3 และข้อ 2.5.1 โดยให้กรมธรรม์ประกันภัยข้างต้น สิ้นสุดความคุ้มครองทั้งฉบับ เมื่อล่วงพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ผู้เอาประกันได้รับหนังสือแจ้งยกเลิกเป็นต้นไป


โดยบริษัทฯ จะคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาแล้ว แก่ผู้เอาประกันให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน


ส่วนการตัดสินใจดังกล่าว บริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และเฝ้าติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยความห่วงใยมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการทบทวนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินธุรกิจ และการกำหนดทางเลือกและแนวทางที่จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อให้ความคุ้มครองและดูแลลูกค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของบริษัทฯ อันได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุและการเดินทาง และประกันภัยอื่นๆ ได้อย่างดีที่สุดและยั่งยืนในระยะยาว


ด้านเลขาธิการคปภ.ไม่เห็นด้วย สินมั่นคงยกเลิกประกันโควิด เจอ จ่าย จบ ชี้เอาเปรียบประชาชน จ่อใช้คำสั่งตามกฎหมายบังคับทำตามสัญญาทุกกรณี


โดยดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ.กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับกรณีที่สินมั่นคงประกันภัย แจ้งบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 แบบเจอ จ่าย จบ เพราะถือว่าเป็นการเอาเปรียบประชาชนผู้ทำประกัน และการกระทำดังกล่าวทางสินมั่นคงไม่เคยแจ้งคปภ.ในฐานะนายทะเบียนมาก่อน ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง


ทั้งนี้หากบริษัทสินมั่นคงฯไม่ยกเลิกประกาศดังกล่าว ทางคปภ.ในฐานะนายทะเบียน จะใช้มาตรการหนัก ซึ่งเป็นอำนาจทางกฎหมาย ออกคำสั่งให้สินมั่นคง ต้องรับการเคลมประกัน ในส่วนของกรมธรรม์แบบเจอ จ่าย จบ ตามสัญญาทุกกรณี เพราะการออกกรมธรรม์แบบเจอ จ่าย จบ ทางบริษัทฯ จะต้องประเมินแล้วว่า สามารถดำเนินการได้แต่แรก ส่วนที่ว่าทางสินมั่นคงฯ จะไม่รับการประกันกับลูกค้ารายใหม่ ก็เป็นสิทธิ์ทำได้ แต่ต้องไม่ใช่การยกเลิกรายเดิม


โดยข้อสรุปจะชัดเจนในวันนี้ ว่า ทางสินมั่นคงฯ จะยอมถอดประกาศออกไปหรือไม่ ถ้าไม่ถอดก็ต้องใช้คำสั่งทางกฎหมาย แต่ยืนยันว่า คปภ.พร้อมดูแลประชาชน และไม่เห็นด้วยต่อการกระทำดังกล่าว


ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนยังเพิ่งกังวล หรือ ตื่นกลัว เพราะตอนนี้การบอกเลิกก็ยังไม่มีผลทันที จะมีผลหลัง 30 วัน นับจากประกาศ แต่ระหว่างนี้ คปภ.ก็พร้อมเข้าไปดูแลคุ้มครองผู้เอาประกัน และห้ามไม่ให้มีการยกเลิก หรือติดต่อโดยตรงที่ สำนักงาน คปภ หรือโทรสอบถามที่ สายด่วนประกันภัย 1186


ขณะที่ นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า จากการสอบถามบริษัทประกันวินาศภัยรายอื่น ที่ขายกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ได้รับยืนยันว่า ไม่มีนโยบายในการยกเลิกกรมธรรม์แต่อย่างใด ขอประชาชนอย่าวิตก และขอให้มั่นใจว่า ธุรกิจประกันวินาศภัยไทยยังมั่นคง ส่วนกรณีของสินมั่นคงประกันภัย คปภ. จะเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวต่อไป


อย่างไรก็ดี ตามเงื่อนไขการทำประกันภัย ทั้งผู้เอาประกันฯ และบริษัทประกันฯ สามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้ แต่ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ล่วงหน้า 30 วัน โดยบริษัทต้องคืนเบี้ยประกัน แต่จะหักเบี้ยประกันตามระยะที่บังคับใช้ออกตามส่วน แต่ถ้ามีหลักฐานชัดเจนว่า ผู้เอาประกันภัยทุจริต บริษัทจะไม่คืนเบี้ยประกันให้ ส่วนผู้เอาประกัน ก็มีสิทธิ์บอกเลิกกรมธรรม์ได้เช่นกัน และมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยประกันภัยคืนสามารถดูข่าวทาง Youtube ได้ที่ : https://youtu.be/QhIMWzVwLvE

ข่าวยอดนิยม