การเมือง

ราชกิจจาฯ ประกาศ อัตราค่าทำศพลูกจ้าง จ่ายเพิ่มเป็น 5 หมื่นบาท

13 ก.ค. 2564

526 view

CH3ThailandNews

สรุปครบจบทุกประเด็นข่าว กับ CH3ThailandNews

ราชกิจจาฯ ประกาศ อัตราค่าทำศพลูกจ้าง ที่นายจ้างต้องจ่ายเพิ่มเป็น 5 หมื่นบาท จาก 4 หมื่นบาท เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ


วันที่ 13 ก.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าทำศพที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ.2564 ลงนามโดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 


โดยประกาศดังกล่าวระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้


ข้อ 1 ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าทำศพที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2563


ข้อ 2 เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตาย หรือสูญหาย ให้นายจ้างจ่ายค่าทำศพ แก่ผู้จัดการศพของลูกจ้างในอัตรา 50,000 บาท


ข้อ 3 ในกรณีที่ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตายหรือสูญหายระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จนถึงก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ ให้นายจ้างจ่ายค่าทำศพแก่ผู้จัดการศพของลูกจ้างในอัตรา 40,000 บาท


ซึ่งจากเดิมแล้ว อัตราค่าทำศพที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2563 หากลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตาย คือ 40,000 บาท

ข่าวยอดนิยม