พระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

07 ก.ค. 2564

8 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการประสานงาน และสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ 1/2564


วันนี้ ที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง และนายอำพล กิตติอำพน องคมนตรี ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ 1/2564 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


โดยที่ประชุมได้เห็นชอบการสนับสนุนแผนกลยุทธ์ของมูลนิธิโครงการหลวง ระยะ 5 ปี และเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่สูงอีก 3 แผนงาน และให้นำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นจริงตามบทบาทหน้าที่ ซึ่งมีความสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ชาติ มุ่งเน้นการขยายการพัฒนาตามรูปแบบโครงการหลวงโมเดล และการประสานประโยชน์จากทุกภาคส่วนไปยังพื้นที่สูงต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายครอบคลุม 3,230 กลุ่มบ้านใน 18 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 76.82 ของพื้นที่สูงในประเทศ


โดยสิ่งสำคัญคือ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา ที่จะนำไปสู่ความยั่งยืน ยกระดับความเป็นอยู่ครัวเรือนเกษตรกร พร้อมยกระดับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักวิชาการ และพัฒนาสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ โดยปรับระบบการเกษตรเพื่อลดการเผา ลดการใช้สารเคมี เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เป้าหมาย “คาร์บอนซีโร่” ในปี 2580 เพื่อลดภาวะโลกร้อน ป้องกันโรคระบาด เป็นวาระแห่งชาติ และวาระสำคัญของโลก


ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 52 ปี ในการดำเนินงานของโครงการหลวง สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร ตามแบบโครงการหลวงโมเดล ครอบคลุม 10 จังหวัด มีประชากรได้รับประโยชน์กว่า 500,000 คน

ข่าวยอดนิยม